DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет педагогіки та психології » Наукові праці Факультету педагогіки та психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19215
Title: Чуйне ставлення вихователя до дітей як засіб налагодження педагогічної взаємодії у навчально-виховному процесі ДНЗ
Authors: Коржук, Ольга Сергіївна
Keywords: філософія людиноцентризму
педагогічна взаємодія
педагогічне спілкування
педагогічне ставлення
чуйне ставлення
философия человекоцентризма
педагогическое взаимодействие
педагогическое общение
педагогическое отношение
чуткое отношение
philosophy humanocentrism
teacher interaction
teacher communication
teacher attitude
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Коржук, О. Чуйне ставлення вихователя до дітей як засіб налагодження педагогічної взаємодії у навчально-виховному процесі ДНЗ / О. Коржук // Вісник Інституту розвитку дитини. Серія : Філософія, педагогіка, психологія : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Ін-т розв. дитини. – Київ : Вид-во НПУ імені В. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 34. - С. 101-107.
Abstract: У статті актуалізовано питання модернізації національної системи освіти в Україні на засадах дитиноцентрованої педагогіки. Звернено увагу на проблему формування нового вихователя, спроможного не тільки декларувати, а й повсякчас впроваджувати в життя засади гуманістичного виховання. Здійснено теоретичний аналіз сутності понять «взаємодія», «педагогічна взаємодія», «педагогічне спілкування», «ставлення», «чуйне ставлення». Представлено стратегії міжособистісної взаємодії, охарактеризовано функціонально-рольову та особистісну сторони педагогічної взаємодії. Виділено ознаки педагогічного спілкування, здійснюваного на суб’єкт-суб’єктному рівні. Розкрито типи педагогічного ставлення. Прослідковано вплив чуйного ставлення вихователя до дітей на ефективність розгортання особистісно-орієнтованої педагогічної взаємодії у навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу, налагодження спілкування на основі рівноправного партнерства, глибокої відкритості, щирості.
В статье актуализирован вопрос модернизации национальной системы образования в Украине на основе педагогики, центрированной на ребенке. Обращено внимание на проблему формирования нового воспитателя, способного не только декларировать, но и постоянно внедрять в жизнь принципы гуманистического воспитания. Осуществлен теоретический анализ сущности понятий «взаимодействие», «педагогическое взаимодействие», «педагогическое общение», «отношение». Представлены стратегии межличностного взаимодействия, охарактеризованы функционально-ролевая и личностная стороны педагогического взаимодействия. Выделены признаки педагогического общения, осуществляемого на субъект-субъектном уровне. Раскрыто типы педагогического отношения. Прослежено влияние отзывчивого отношения воспитателя к детям на эффективность личностно-ориентированного педагогического взаимодействия в учебно-воспитательном процессе дошкольного образовательного учреждения, улучшения общения на основе равноправного партнерства, глубокой открытости, искренности.
Article actualizes the modernization of the national education system in Ukraine based on personality pedagogy. Attention is paid to the problem of formation of a new teacher, capable not only declare, but always implement the principles of humanistic education. Theoretical analysis of the essence of the concepts of «interaction», «teacher interaction», «teacher communication», «attitude». The article presents strategies of interpersonal interaction, characterizes functional-role and the personal side of pedagogical interaction, highlights features of pedagogical communication, implemented on subject-level, reveals the types of pedagogical attitude. Followed impact sensitive attitude to child educator for efficient deployment of student-centered pedagogical interaction in the educational process kindergarten, establishing dialogue based on equal partnership, deep openness, sincerity.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19215
Appears in Collections:Наукові праці Факультету педагогіки та психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korzhuk.pdf298.4 kBAdobe PDFView/Open
Vird_2014_34_1.pdf287.51 kBAdobe PDFView/Open
Vird_2014_34_2.pdf157.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.