DSpace at library NPU Dragomanova » Система і структура східнослов'янських мов » Випуск 12 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19210
Title: Шматфункцыянальны комплексны тэрміналагічны слоўнік радыеэлектронікі і інфармацыйна-вымяральнай тэхнікі
Other Titles: Багатофункційний комплексний термінологічний словник радіоелектроніки й інформаційно-вимірювальної техніки.
Multifunctional complex terminological dictionary of terms of radioelectronics and info-measuring technology.
Authors: Буракова, М. У.
Keywords: вучэбны тэрміналагічны слоўнік
прынцыпы
апрацоўка
адбор
радыеэлектроніка
інфармацыйна-вымяральная тэхніка
навчальний термінологічний словник
принципи
обробка
відбір
радіоелектроніка
інформаційно-вимірювальна техніка
educational terminological dictionary
principles
selection
processing
radio electronics
information-measuring technology
Issue Date: 2017
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Буракова, М. У. Шматфункцыянальны комплексны тэрміналагічны слоўнік радыеэлектронікі і інфармацыйна-вымяральнай тэхнікі / М. У. Буракова // Система і структура східнослов’янських мов : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 12. - С.115-123.
Abstract: Артыкул прысвечаны праблемам сучаснай лексікаграфіі і падрыхтоўцы вучэбных слоўнікаў, у прыватнасці, разгледжаны асноўныя прынцыпы ўкладання вучэбнага слоўніка і адбору лексічнага матэрыялу для шматфункцыянальнага комплекснага тэрміналагічнага слоўніка па радыеэлектроніцы і інфармацыйна-вымяральнай тэхніцы. Вызначаны этапы фарміравання шматфункцыянальнага комплекснага тэрміналагічнага слоўніка, ілюструецца працэс выбаркі лексічнага матэрыялу з вучэбных тэкстаў з наступнай апрацоўкай у выглядзе табліцы як асновы адбору тэрмінаў для далейшай характарыстыкі.
Стаття присвячена проблемам сучасної лексикографії та підготовки навчальних словників, зокрема, розглянуто основні принципи складання навчального словника та відбору лексичного матеріалу для багатофункційного комплексного термінологічного словника з радіоелектроніки й інформаційно-вимірювальної техніки. Визначено етапи формування багатофункційного комплексного термінологічного словника, проілюстровано процес вибірки лексичного матеріалу з навчальних текстів з наступною обробкою у вигляді таблиці як основи відбору термінів для подальшої характеристики
The article is devoted to the problems of modern lexicography and the preparation of educational dictionaries, in particular, the basic principles of selecting a vocabulary and the selection of lexical material for the compilation of a multifunctional complex terminological dictionary of radio electronics and info-measuring technology are considered. The stages of creating a multifunctional complex terminological dictionary are determined, the process of sampling lexical material from the training texts is illustrated, followed by the table as the basis for selecting terms for further characterization. Particular attention is focused on the necessity of creation new dictionaries for educational purposes, which will focus on a certain type of users and a specific range of situations of professional use. Development of terminological dictionary of this type is not only a means of forming the lexical base of professional information, but also a means of presenting a Belarusian-language version of professional communication.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19210
Appears in Collections:Випуск 12

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Burakova M. V..pdf386.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.