DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. » Випуск 23 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19173
Title: Форми та методи формування патріотизму учнівської молоді
Authors: Неїжпапа, Людмила Станіславівна
Коробка, Юлія Юрівна
Keywords: патріотизм
патріотичне виховання
форми патріотичного виховання
patriotism
patriotic education
formation of patriotism and patriotic education forms
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Неїжпапа, Л. С. Форми та методи формування патріотизму учнівської молоді / Л. С. Неїжпапа, Ю. Ю. Коробка // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціальна робота. Соціальна педагогіка : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 23. - С. 76-81.
Abstract: У статті проаналізовано сутність поняття «патріотизм» з філософської, соціологічної, педагогічної точки зору. Визначено актуальність, завдання та етапи патріотичного виховання. Узагальнено традиційні та інноваційні форми патріотичного виховання учнівської молоді. Охарактеризовано ефективні форми патріотичного виховання учнів, які враховують вікові особливості учнівської молоді та основні напрями діяльності школярів. Автор визначає необхідність залучати батьків до спільної діяльності, зокрема до участі у патріотичних акціях, краєзнавчій дослідницькій роботі, створенні родинних проектів, у святах і фестивалях родинної творчості тощо. Акцентовано увагу на формах волонтерської діяльності, які спрямовані на реалізацію завдань патріотичного виховання.
Forms and methods of formation patriotism of pupils. In the article essence of the concept of «patriotism» of philosophical, sociological, educational point of view. Determined relevance, objectives and stages of patriotic education. Overview traditional and innovative forms of patriotic education of youth. Characterized effective forms of patriotic education for students, taking into account the age characteristics of students and the main activities of students. The author identifies the need to involve parents in joint activities, including participation in patriotic events, local history research, creation of family projects, festivals and festivals of family creation. The attention is focused on forms of voluntary activities aimed at implementing the tasks of patriotic education.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19173
Appears in Collections:Випуск 23

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Neizhpapa.pdf307.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.