DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1912
Title: Теоретичні засади методичної підготовки вчителя фізики в умовах неперервної освіти
Authors: Шарко, Валентина Дмитрівна
Keywords: методична підготовка вчителя фізики
неперервність освіти
проблемне, контекстне, особистісно зорієнтоване, адаптивне навчання
навчальне середовище
акмеологічний і андрагогічний підходи
методологічний, технологічний, аксіологічний аспекти методичної діяльності
відкрита система навчання вчителів фізики
methodical preparation of a teacher of physics
the permanention of education
contest, personally directed, adapting teaching
teaching atmosphere
acmeological and andragogic approaches
methodological, technological, axiological parts of methodical activity
the open system of studying the physic’s teachers
Issue Date: 2006
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Шарко, Валентина Дмитрівна. Теоретичні засади методичної підготовки вчителя фізики в умовах неперервної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / В. Д. Шарко ; наук. кер. О. В. Сергєєв ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2006. — 44 с.
Abstract: У дисертації запропоновано концепцію методичної підготовки вчителів фізики в умовах неперервної освіти, основу якої становлять положення про те, що в умовах неперервної освіти цілеспрямоване формування готовності вчителя до здійснення методичної діяльності передбачає: побудову навчального процесу з усіх дисциплін відповідно до принципів методичної спрямованості та інтегративної узгодженості, що дає можливість суб’єктам навчання усвідомити зв’язок всіх предметів, які вивчаються у ВНЗ, з фаховою підготовкою та власним досвідом; підсилення аксіологічної, методологічної і технологічної складових методичної підготовки вчителя; здійснення навчання студентів і вчителів шляхом занурення їх до навчальних середовищ, які відтворюють реальні ситуації з усіх аспектів діяльності вчителя фізики. Механізм цього процесу полягає в адаптації суб’єктів навчання до педагогічних середовищ, орієнтованих на досягнення педагогічних цілей. Проектування і створення таких середовищ стає основним завданням викладачів ВНЗ. Розроблено змістовну і діяльнісну моделі методичної підготовки вчителя фізики в умовах вузівського і післядипломного навчання. На цій основі створено систему навчання методичних дисциплін, яка відповідає гуманістичному, культурологічному, аксіологічному, особистісно зорієнтованому, адаптаційному, діяльнісному, синергетичному, системному, рефлексивному, андрагогічному, акмеологічному, технологічному підходам до навчання. Структура цієї системи відображає сучасні цілі, зміст, форми, методи, засоби і умови навчання, орієнтовані на реалізацію сучасних вимог до підготовки вчителя фізики. Експериментально доведено ефективність теоретичних і методичних засад та розробленої системи методичної підготовки вчителя фізики в умовах неперервної освіти, які поєднують когнітивну, діяльнісну і особистісно зорієнтовану парадигми навчання; реалізують адаптаційний підхід до навчання майбутніх учителів основам методичної діяльності, а вчителів-практиків - майстерності в своїй професії; передбачають підсилення методологічної, аксіологічної і технологічної складових в структурі методичної компетенції та побудову навчального процесу на основі принципів методичної спрямованості навчання всіх дисциплін у педагогічному вузі та інтегративної узгодженості всіх елементів навчання.
The dissertation is devoted to the conception of the methodological basis of preparing a future of physic’s teacher under conditions of permanent education. The base of which is the notion of that under condition straight direct formation of teacher’s preparation to the methodical activity includes: the development of the process of study in all the subject according to the principles of methodological direction and integrative agreement, what gives subjects of education the ability to realize the connection of all the subjects, which are studied in the institutions of higher education, with study-professional preparing and self experience. And masters should pay attention to the peculiarities of adult’s education effects of axiological, methodological and technological part parts of methodological preparing of teaching; providing education for the students and getting them to educational environment, which reflexes real situations of all the aspects of teachers activity. The mechanism of this process deals with adaptation of the subjects of teaching towards the pedagogical environment directed to the getting of pedagogical aims. Projecting and making such environments is, nowadays, one of the most important tasks for the masters of the Institutes of Higher Education. Context and activity models of methodical preparation for the teacher of physics in conditions of higher education and graduating teaching have been developed. Under this base the system of teaching of the methodical disciplines has been developed. It deals with humanity, cultural, axiological, personally directed, adaptational, synergetic, systematic, reflexes, andragogic, acmeological and technological approaches to teaching; the structure of this system reflexes modern aims, context, forms, methods, ways and conditions of teaching which are connected with the implying with the modern demands to the preparation of the physic’s teacher. The effectiveness of theoretical notions has been experimentally proved together with the well-developed system of the methodical preparation of the physic’s teacher in the condition of permanent education that combines cognitive, activity and personally directed paradigms of teaching; using the adaptational approach to the educating of future teachers with the basis of methodical activity and working teachers – the activity of their profession; making the efforts the methodological and technical parts in the structure of the methodological work and also the building of the teaching process on the fundament of the principles of methodological direction of teaching in all the disciplines in the pedagogical university and the integrative agreement of the elements of teaching.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua:8080/handle/123456789/1912
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sharko.pdf482.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.