DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 02: Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання » Випуск 18 (25) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18930
Title: Формування і розвиток інформатичних компетентностей студентів фізкультурного профілю
Other Titles: Формирование и развитие информатических компетентностей студентов физкультурного профиля
The formation and development of informatic competences of physical education students
Authors: Вишневецька, В. П.
Keywords: компетентнісний підхід
компетентність
інформатичні компетентності
компетентностный поход
компетентность
информатические компетентности
competence
competence approach
information competences
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Вишневецька, В. П. Формування і розвиток інформатичних компетентностей студентів фізкультурного профілю / В. П. Вишневецька // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 18 (25). – С. 103-109.
Abstract: В статті аналізуються причини змін, що відбулися в освітній системі. Описуються вимоги, що висуваються до вищих навчальних закладів щодо підготовки висококваліфікованих випускників. Також аналізуються сучасні проблеми розвитку інформатичних компетентностей майбутніх фахівців ВНЗ фізичного виховання і спорту. Розглядається структура та рівні сформованості інформатичних компетентностей. Аналізується дослідження щодо визначення рівня розвитку інформатичних компетентностей на прикладі використання програмного забезпечення та хмарних технологій студентами Національного Університету Фізичного Виховання і Спорту України. У подальшому планується розробити методику формування системи інформатичних компетентностей фахівців фізичного виховання і спорту.
В статье анализируются причины изменений, которые произошли в системе образования. Описываются требования к высшим учебным заведениям относительно подготовки высококвалифицированных специалистов. Представлен анализ современных проблем формирования и развития информатических компетентностей будущих специалистов физического воспитания и спорта. Также рассматриваются уровни сформированности и структура информатических компетентностей. Анализируется исследование по определению уровня развития информатических компетентностей на примере использования программного обеспечения и облачных технологий студентами Национального Университета Физического Воспитания и Спорта Украины. В дальнейшем планируется разработать методику формирования системы информатических компетентностей.
The article analyzes the causes of the changes that have occurred in Ukrainian education system. It describes the requirements for higher education enterprises regarding the highly qualified specialists training. The issue presents an analysis of modern problems of information competence’s development of future specialists on physical education and sport. Also it provides information about the formation and structure of information competences. The item examines the study on determining the level of information competence’s development at the example of the software and cloud-based technologies usage by students of the National University of Physical Education and Sport of Ukraine. For further research we plan to develop the information competences system formation’s technique for specialists on physical education and sport.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18930
Appears in Collections:Випуск 18 (25)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vishnevetska.pdf670.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.