DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 02: Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання » Випуск 18 (25) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18866
Title: Особливості формування когнітивної складової ІКТ-компетентності майбутніх вчителів інформатики
Other Titles: Особенности формирования когнитивной составляющей ИКТ-компетентности будущих учителей информатики
Peculiarities in formating the cognitive component of the future it-teachers’ ICT-competence
Authors: Мазурок, Т. Л.
Черних, В. В.
Keywords: знання-орієнтовані системи
методика навчання інформатики
ІКТ-компетентності
когнітивний компонент
знание-ориентированные системы
методика обучения информатике
ИКТ-компетентность
когнитивный компонент
the knowledge-based system
methodology of teaching computer science
ICT-competence
cognitive component
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Мазурок, Т. Л. Особливості формування когнітивної складової ІКТ-компетентності майбутніх вчителів інформатики / Т. Л. Мазурок, В. В. Черних // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 18 (25). – С. 69-73.
Abstract: Наведена стаття покликана освітити процес формування та оцінювання сформованості когнітивної складової ІКТ-компетентностей майбутніх вчителів інформатики відповідно до актуальної проблеми професійної підготовки сучасних вчителів інформатики згідно вимог сьогодення з урахуванням зростаючого інтересу до навчання знання-орієнтованих систем та їх використання у процесі навчання, зокрема для організації дистанційного навчання та адаптивних навчальних середовищ. У статті розкриваються результати аналізу наукових досліджень та публікацій на предмет виокремлення когнітивного компоненту ІКТ-компетентностей майбутніх вчителів інформатики, процес його розвитку; запропоновано зміст такої складової та згідно теорії когнітивних моделей сформовано модель майбутнього вчителя інформатики з урахуванням розвитку когнітивної складової ІКТ-компетентностей.
В статье освещается процесс формирования и оценивания сформированности когнитивной составляющей системы ИКТ-компетентностей будущих учителей информатики в соответствии с актуальной проблемой профессиональной подготовки современных учителей информатики с учетом растущего интереса к изучению знание-ориентированных систем и их использованию в учебном процессе, в частности для организации дистанционного обучения и адаптивных учебных сред. В статье раскрываются результаты анализа научных исследований и публикаций на предмет определения когнитивного компонента системы ИКТ-компетентностей будущих учителей информатики, рассматривается процесс формирования и развития данного компонента; предложено содержание когнитивного компонента ИКТ-компетентностей; согласно теории когнитивных моделей сформирована модель будущего учителя информатики с учетом развития когнитивной составляющей системы его общекультурных и профессиональных компетентностей.
The given article deals with the peculiarities in formating the cognitive component of the future it-teachers’ ict-competence in accordance with the actual problem of the training of modern ITteachers due to the growing interest studying the knowledge-based systems and their use in the learning process, in particular for distance learning and adaptive learning environments. The article describes the results of a review of scientific research and publications to determine the cognitive component of the ICTcompetence of the future IT-teachers, considered the development of this component; suggested content of the cognitive component of ICT competence; According to the cognitive theory the model of the future ITteacher of computer science with the developed cognitive component of the ICT-competence was made
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18866
Appears in Collections:Випуск 18 (25)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mazurok.pdf518.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.