DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 02: Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання » Випуск 18 (25) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18830
Title: Самостійна робота вчителів у системі післядипломної освіти із застосування інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення дисципліни «Стратегія сталого розвитку»
Other Titles: Самостоятельная работа учителей в системе последипломного образования по применению информационно-коммуникационных технологий при изучении дисциплины «Стратегия устойчивого развития»
Independent work of teachers in the system of postgraduate education using the information and communication technologies during the study of the «Sustainable Development Strategy»
Authors: Ніколаєв, К. Д.
Keywords: стратегії сталого розвитку
освіта
навчання
перепідготовка
слухачі
підвищення кваліфікації
вчителі
стратегии устойчивого развития
образование
обучение
переподготовка
слушатели
повышение квалификации
учителя
strategy for sustainable development
education
training
retraining
students
professional development
teachers
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Ніколаєв, К. Д. Самостійна робота вчителів у системі післядипломної освіти із застосування інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення дисципліни «Стратегія сталого розвитку» / К. Д. Ніколаєв // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 18 (25). – С. 42-50.
Abstract: Головною відмінною рисою використання технологій дистанційної освіти в навчальному процесі є перерозподіл потоків повідомлень на занятті. При цьому діалог викладача зі слухачем відбувається опосередковано, індивідуально для кожного слухача. За цих умов слухач стає активним учасником освітнього процесу. Комп'ютеризація навчального процесу передбачає розробку відповідних програм, в яких визначають зміст, організацію і методику навчання із застосуванням технологій дистанційного навчання. Як свідчить практика, навчання дисципліни «Стратегія сталого розвитку» із застосуванням технологій дистанційного навчання, основоположними залишаються дидактичні принципи, які властиві традиційній системі навчання.
Главной отличительной чертой использования технологий дистанционного образования в учебном процессе является перераспределение потоков сообщений на занятии. При этом диалог преподавателя со слушателем происходит опосредованно, индивидуально для каждого слушателя. При таких обстоятельствах слушатель становиться активным участником образовательного процесса. Компьютеризация учебного процесса предусматривает разработку соответствующих программ, в которых определяется содержание, организация и методика обучения с использованием технологий дистанционного обучения. Как показывает практика преподавания дисциплины «Стратегия устойчивого развития» с применением технологий дистанционного обучения, основополагающими остаются дидактические принципы, которые присущи традиционной системе обучения.
The main feature using technology of distance education in educational process is a redistribution of the flow of information in class. Thus the dialogue with the student is indirect where it acts as the third component of the training and which is individual for each student. In these conditions the student becomes an active participant of educational process. The transition to computerization of the educational process involves the development of programs to determine the content, organization and methods of teaching using distance education technologies. As the practice of teaching "Sustainable Development Strategy" using of distance education technologies didactic principles inherent in traditional system of training are still fundamental.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18830
Appears in Collections:Випуск 18 (25)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nikolaev.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.