DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 12. Психологічні науки » Випуск 6 (51) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18736
Title: Особливості роботи практичного психолога з дітьми молодшого шкільного віку в умовах тимчасової дитячої групи
Authors: Сватенкова, Т. І.
Keywords: тимчасова дитяча група
індивідуальна та групова робота
адаптація
самооцінка
спілкування
холерик
флегматик
меланхолік
сангвінік
временная детская группа
индивидуальная и групповая работа
адаптация
самооценка
общение
меланхолик
сангвиник
temporary children's group
individual and group work
adaptation
self-esteem
communication
choleric
phlegmatic
melancholic
sanguine
Issue Date: 2017
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Сватенкова, Т. І. Особливості роботи практичного психолога з дітьми молодшого шкільного віку в умовах тимчасової дитячої групи / Т. І. Сватенкова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 6 (51). - С. 264-270.
Abstract: Проаналізовано та систематизовано основні підходи, методи та специфіку роботи практичного психолога з тимчасовою дитячою групою дітей молодшого шкільного віку в умовах короткотривалих програм відпочинку та дозвілля на прикладі дитячого оздоровчого табору. Охарактеризовано основні проблеми дитячої тимчасової групи та, власне, окремої особистості в умовах адаптації до нового середовища і підходи до вирішення їх спеціалістом практичним психологом. Подано розгорнуту картину основних дитячих психотипів та рекомендації до взаємодії, розвитку та поліпшення здібностей дитини шляхом врахування особистісних темпераментальних і суто соціально-психологічних даних кожної дитини. Обґрунтовано важливість застосування групової роботи з дітьми саме молодшого шкільного віку. Розроблено і апробовано цільову тренінгову програму роботи з тимчасовою дитячою групою відповідно вікових особливостей розвитку дитини та основних напрямів діяльності дитячих оздоровчих таборів, враховуючи типові психологічні проблеми, що виникають у процесі адаптації дитини до нового соціально-психологічного середовища. Запропоновано систему методик для індивідуальної та групової діагностики психологічних особливостей розвитку та виявлення потреб дитини у ситуації перебування у тимчасовій дитячій групі. Саме виважене поєднання індивідуального підходу та групової роботи, своєчасна діагностика і виявлення проблем дитини, професійна робота психолога у поєднанні з продуктивною взаємодією з іншими членами колективу (як дитячого, так і дорослого) дає бажані результати: пришвидшує та полегшує процес адаптації дітей, згуртовує, зменшує емоційну напругу і дає можливість успішно взаємодіяти самореалізуватися кожній дитині.
Проанализированы и систематизированы основные подходы, методы и специфику работы психолога с временной детской группой детей младшего школьного возраста в условиях краткосрочных программ отдыха и досуга на примере детского оздоровительного лагеря. Охарактеризованы основные проблемы детской временной группы и, собственно, отдельной личности в условиях адаптации к новой среде и подходы к решению их специалистом психологом. Подано развернутую картину основных детских психотипов и рекомендации к взаимодействию, развитию и улучшению способностей ребенка путем учета личностных темпераментальных и чисто социально-психологических данных каждого ребенка. Обоснована важность применения групповой работы с детьми именно младшего школьного возраста. Разработана и апробирована целевая тренинговая программа работы с временной детской группой в соответствии с возрастными особенностями развития ребенка и основными направлениями деятельности детских оздоровительных лагерей, учитывая типичные психологические проблемы, возникающие в процессе адаптации ребенка к новой социально-психологической среде. Предложена система методик для индивидуальной и групповой диагностики психологических особенностей развития и выявления потребностей ребенка в ситуации пребывания во временной детской группе. Именно взвешенное сочетание индивидуального подхода и групповой работы, своевременная диагностика и выявление проблем ребенка, профессиональная работа психолога в сочетании с продуктивным взаимодействием с другими членами коллектива (как детского, так и взрослого) дает желаемые результаты: ускоряет и облегчает процесс адаптации детей, сплачивает, уменьшает напряжение и дает возможность успешно взаимодействовать и самореализоваться каждому ребенку.
The main approaches, methods and specific features of the work of a psychologist with a temporary children's group of children of primary school age in conditions of short-term programs of rest and leisure are analyzed and systematized by the example of a children's health camp. The main problems of the children's temporary group and, in fact, of the individual person in the context of adaptation to a new environment and approaches to the solution of their specialist by a psychologist are characterized. An expanded picture of the main child psychotypes and recommendations for the interaction, development and improvement of the child's abilities are given by taking into account the personal temperamental and social-psychological data of each child. The importance of using group work with children of primary school age is justified. Have developed and tested a targeted training program to operate a temporary children's group according to age characteristics of child development and basic directions of activity of children's recreation camps, given the typical psychological problems that arise in the process of child's adaptation to new socio-psychological environment. The proposed system of techniques for individual and group diagnostics of psychological peculiarities of development and identify the child's needs in a situation of stay in the temporary children's group. That is a weighted combination of individual approach and group work, timely diagnosis and identification of problems of the child, the professional work of the psychologist in conjunction with productive interaction with other team members (as child and adult) gives the desired results: accelerates and facilitates the process of adaptation of children in rallies, it reduces emotional tension and gives you the opportunity to interact self-realization of each child.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18736
Appears in Collections:Випуск 6 (51)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svatenkova.pdf344.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.