DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 12. Психологічні науки » Випуск 6 (51) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18729
Title: Проектні технології як засіб підвищення професійної підготовки майбутніх психологів
Authors: Вольнова, Л. М.
Keywords: професійна підготовка
студенти
майбутні психологи
проектні технології
проектування
зразки проектів
особливості проектування
психологічна допомога
профессиональная подготовка
студенты
будущие психологи
проектные технологии
проектирование
примеры проектов
особенности проектирования
психологическая помощь
professional education
students
would-be psychologists
project technologies
designing
examples of projects
especially of designing
psychological support
Issue Date: 2017
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Вольнова, Л. М. Проектні технології як засіб підвищення професійної підготовки майбутніх психологів / Л. М. Вольнова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 6 (51). - С. 229-236.
Abstract: Метою статті є узагальнення теоретичних положень щодо сутності проектних технологій та окреслення напрямів їх упровадження у процесі професійної підготовки майбутніх психологів. Визначено переваги застосування проектних технологій у процесі професійної підготовки студентів: створює передумови для розвитку ключових компетенцій і самостійності в осягненні нового; передбачає розв’язання проблеми, яка вимагає використання різноманітних методів, засобів навчання, а також інтегрування знань, умінь з різних галузей; навчає самостійно здобувати знання та застосовувати їх для розв’язання нових завдань; викладач стає координатором процесу набуття знань. Виокремлено етапи проектування у роботі майбутніх психологів: ознайомлення з психологічною проблематикою організації; складання плану і розроблення проекту відповідно до психологічної технології; підбір матеріалів до інформаційного, діагностичного та корекційного блоків проекту, їх опис та апробація у процесі роботи з клієнтами. Описано труднощі, які виникають у студентів – майбутніх психологів у процесі розв’язання проблемних практико-орієнтованих ситуацій. Однією з причин їх появи визначено недостатню реалізацію комплексного підходу при формуванні завдань для самостійної роботи. Підкреслено, що розробка різних типів проектів дозволить підвищити ефективність практичної підготовки студентів до здійснення психологічної діяльності. Наведено приклади застосування проектних технологій у ході вивчення дисциплін "Психологія девіацій" (2 курс), "Основи психогігієнти" (3 курс) та "Реабілітаційна психологія" (4 курс).
Целью статьи является обобщение теоретических положений о сущности проектных технологий и определение направлений их внедрения в процессе профессиональной подготовки будущих психологов. Определены преимущества применения проектных технологий в процессе профессиональной подготовки студентов: создает предпосылки для развития ключевых компетенций и самостоятельности в постижении нового; предусматривает решение проблемы, которая требует использования различных методов, средств обучения, а также интегрирования знаний, умений из различных областей; учит самостоятельно добывать знания и применять их для решения новых задач; преподаватель становится координатором процесса получения знаний. Выделены этапы проектирования в работе будущих психологов: ознакомление с психологической проблематикой организации; составление плана и разработка проекта в соответствии с психологической технологией; подбор материалов к блокам проекта (информационному, диагностическому, коррекционному), их описание и апробация в процессе работы с клиентами. Описаны трудности, которые возникают у студентов – будущих психологов в процессе решения проблемных практико-ориентированных ситуаций. Одной из причин их появления определено недостаточность реализации комплексного подхода при формировании заданий для самостоятельной работы. Подчеркнуто, что разработка разных типов проектов позволит повысить эффективность практической подготовки студентов к осуществлению психологической деятельности. Приведены примеры применения проектных технологий в ходе изучения дисциплин "Психология девиаций" (2 курс), "Основы психогигиенты" (3 курс) и "Реабилитационная психология" (4 курс).
The purpose of the article is to summarise the theoretical theses concerning the essence of project technologies and to outline the directions of their implementation in the process of professional education of psychologists. The advantages of using project technologies in the process of students education have been defined: it creates the grounds for the development of key competences and self-dependence in learning something new; it presupposes the solution to the problem, which requires the usage of different methods, means of teaching, as well as integration of knowledge and skills in various spheres; it teaches to gain knowledge on one’s own and to use it to do new tasks; the teacher becomes a coordinator in the process of knowledge gaining. The stages in designing the work of would-be psychologists have been singled out: knowledge of the psychological range of problems of the organization; plan making and project designing according to the psychological technology; the selection of materials for informational, diagnostic and corrective parts of the project; the description its parts and testing while working with clients. The difficulties, which would-be psychologists face in the process of sorting out problematic practice-oriented situations, have been described. Insufficiency of complex approach realization in preparing tasks for individual work has been defined as one of the reasons for these difficulties arising. It has been emphasized that elaboration of complex projects will allow to improve the efficiency of students practical training to carry out psychological work. The examples of using project technologies in the process of some disciplines teaching have been given. The disciplines are as follows: "Deviation Psychology" (2-nd year of study), "Foundations of Psychohygiene" (3-rd year of study) and "Rehabilitation Psychology" (4-th year of study).
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18729
Appears in Collections:Наукові праці Факультету психології
Випуск 6 (51)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volnova.pdf350.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.