DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки » Випуск 7 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18413
Title: Модель розвитку економічної освіти школярів на уроках трудового навчання
Authors: Матвісів, Я. Я.
Keywords: економічна підготовка
риси економічної самочинності та підприємливості
цілісність наукового пізнання
міжпредметні зв’язки
зміст навчальної інформації економічного характеру
экономическая подготовка
черты экономического самоуправства и предприимчивости
целостность научного познания
межпредметные связки
содержание учебной информации экономического характера
economic preparation
lines of economic arbitrariness and enterprise
integrity of scientific cognition
intersubject copulas
maintenance of educational information of economic character
Issue Date: 2010
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Матвісів, Я. Я. Модель розвитку економічної освіти школярів на уроках трудового навчання / Я. Я. Матвісів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 13 : Проблеми трудової та професійної підготовки : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. - Вип. 7. - С. 144-150.
Abstract: У статті висвітлено значення економічної підготовки для формування у школярів рис економічної самочинності та підприємливості; розроблено структуру процесу економічної підготовки шкільництва на уроках трудового навчання та проведено відбір навчальної інформації економічного характеру; відзначено важливість використання міжпредметних зв’язків як синтезуючого чинника у процесі формування уявлень про цілісність та неподільність матеріального світу.
В статье отражено значение экономической подготовки для формирования у школьников качеств экономического самоуправства и предприимчивости; разработана структура процесса экономической подготовки школьников на уроках трудового обучения и проведен отбор учебной информации экономического характера; отмечена важность использования межпредметных связей как синтезирующего фактора в процессе формирования представлений о целостности и неделимости материального мира.
In the article the value of economic preparation is reflected for forming for the schoolboys of internalss of economic arbitrariness and enterprise; the structure of process of economic preparation of schoolboys is worked out on the lessons of labour studies and the selection of educational information of economic character is conducted; importance of the use of intersubject connections is marked as a synthesizing factor in the process of forming of pictures of integrity and indivisibility of the material world.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18413
Appears in Collections:Випуск 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matvisiv.pdf355.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.