DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18301
Title: Соціально–економічна діяльність земств України : історіографія
Authors: Дзюбленко, Ірина Михайлівна
Токарєва, О. В.
Keywords: земства
соціально-економічна діяльність
історіографія
дослідник
тимчасові видання
ограни місцевого самоврядування
лібералізм
liberalism
zemstvos
socio-economic activity
historiography
researcher
temporary editions
local self-government bodies
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Дзюбленко, І. М. Соціально–економічна діяльність земств України : історіографія / І. М. Дзюбленко, О. В. Токарєва // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : наук. вісник : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Українська АН. - Київ : Гілея, 2017. - Вип. 120 (5). - С. 12-15.
Abstract: Досліджуються опубліковані праці даної теми, в яких відбитий рівень внеску земств України у вирішенні соціально -економічних питань. Проаналізовано результати досліджень різних вчених з питання соціально-економічного розвитику земств. Висвітлєно в якому масштабі зарубіжні дослідники розглядають діяльність земств. Визначено, що наукові роботи написані в радянський період відповідні догматам марксистсько- ленінської теорії і не завжди об 'єктивно відображають історичні події того періоду.Охарактеризовано загальний стан і повноту дослідження. На основі проведених досліджень розглянуто періодизацію та її основні етапи соціально-економічної діяльності земств
The published works of this topic, which are reflected the level of contribution of Ukrainian zemstvos to solving socio -economic issues. The results of researches of various scholars on the socio-economic development of zemstvos are analyzed. It is highlighted to what extent foreign researchers consider the activities of zemstvos. It is determined that scientific works written in the Soviet period correspond to the dogmas of the Marxist-Leninist theory and do not always objectively reflect the historical events of that period. The general state and completeness of the research are described. On the basis of the conducted studies the periodization and its main stages of socio-economic activity of zemstvos are considered
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18301
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dziublenko.pdf397.47 kBAdobe PDFView/Open
tytul.pdf44.01 kBAdobe PDFView/Open
zmist.pdf165.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.