DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 07. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія » Випуск 37 (50) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18180
Title: Ціннісно-антропологічний контекст розвитку дитинства
Authors: Плахіна, Т. С.
Keywords: система ціннісних орієнтацій
поле цінностей дитини
ціннісно-антропологічний розвиток
система ценностных ориентаций
поле ценностей ребенка
ценностно-антропологическое развитие
value orientation system
child's values field
value-anthropological
Issue Date: 2017
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Плахіна, Т. С. Ціннісно-антропологічний контекст розвитку дитинства / Т. С. Плахіна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 37(50). - С. 140-147.
Abstract: В роботі досліджується ціннісно-антропологічний контекст розвитку дитинства. Описується значення антропологічного розвитку дитини на формування ціннісних орієнтирів останньої. Особливої уваги приділено ролі оточення на формування ціннісно-антропологічних установок дитинства та класифікації цінностей та аналізу ролі дорослих у формуванні ціннісних орієнтацій дітей. Виявлено переваги когнітивного наповнення та фактичного існування (прояву) ціннісних орієнтацій в житті дитини. Здійснено науковий аналіз ситуації розвитку дитини, що підтвердив деформацію або гальмування в практиці антропологічного простору дитини системи ціннісних орієнтирів і це виступає фактором "загрози" повноцінного ціннісного розвитку дитини і потребує посилення цілеспрямованих зусиль у формуванні адекватної атмосфери навколо дитинства з метою посилення взаємодії антропологічного формування та ціннісних орієнтацій, пошуку засобів ефективного розвитку ціннісно-антропологічних напрямів дитинства.
В работе исследуется ценностно-антропологический контекст развития детства. Описывается значение антропологического развития ребенка на формирование ценностных ориентиров последнего. Особого внимания уделено роли окружения на формирование ценностно-антропологических установок детства и классификации ценностей и анализа роли взрослых в формировании ценностных ориентаций детей. Выявлены преимущества когнитивного наполнения и фактического существования (проявления) ценностных ориентаций в жизни ребенка. Осуществлен научный анализ ситуации развития ребенка, который подтвердил деформацию или торможения в практике антропологического пространства ребенка, системы ценностных ориентиров и это выступает фактором "угрозы" полноценного ценностного развития ребенка и требует усиления целенаправленных усилий в формировании адекватной атмосферы вокруг детства с целью усиления взаимодействия антропологического формирования и ценностных ориентаций, поиска средств эффективного развития ценностно-антропологических направлений детства.
In this work, the value-anthropological context of childhood development is explored. The significance of the child's anthropological development for the formation of the value orientations of the latter is described. Special attention is paid to the role of the environment in the formation of the value-anthropological attitudes of childhood and the classification of values and analysis of the role of adults in the formation of value orientations for children. The advantages of cognitive filling and actual existence (manifestation) of value orientations in a child's life are revealed. A scientific analysis of the child's development situation has been carried out, the deformation or inhibitions in the practice of the anthropological space of the child, the system of value orientations has been confirmed, and this acts as a "threat" to the child's full value development and requires the intensification of purposeful efforts in the formation of an adequate atmosphere around childhood in order to enhance the interaction of anthropological formationand value Orientations, the search for means of effective development of the value-anthropological direction of childhood.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18180
Appears in Collections:Випуск 37 (50)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Plahina.pdf387.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.