DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 07. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія » Випуск 37 (50) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18167
Title: "Птиця-трійка" : злет та падіння однієї метафори
Authors: Немчинов, І. Г.
Keywords: метафора
іронія
троп
історіографія
філософія історії
"птиця-трійка"
історія
Гоголь
Достоєвський
Булгаков
ирония
историография
философия истории
"птица-тройка"
история
Достоевский
metaphor
irony
trope
historiography
philosophy of history
"bird-troika"
history
Gogol
Dostoevsky
Bulgakov
Issue Date: 2017
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Немчинов, І. Г. "Птиця-трійка" : злет та падіння однієї метафори / І. Г. Немчинов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 37(50). - С. 55-62.
Abstract: Автор вважає, що історик не описує події, а їх пише. Праця історика близька праці літератора, тож перший має використовувати широку палітру засобів з арсеналу другого. Метафора у переліку літературних засобів посідає одне з провідних місць. Метафорична точка зору на світ відокремлює суб’єкт від того світу, який ним організовано, а його інтелектуальна функція завжди працює не на освоєння дійсності, а на її привласнення. Метафора "птиця-трійка" стала широко відомою завдяки Гоголю, у якого вона свідчить про спробу вирватися зі світу мертвих душ. У Достоєвського та Булгакова ця метафора перетворюється на інший троп – іронію. У першого відносно того, хто "трійкою" править, у другого – у контексті бігу по колу, що фіксує погану повторюваність російської історії.
Автор считает, что историк не описывает события, а их пишет. Труд историка сродни труду литератора, поэтому первый может использовать широкую палитру средств из арсенала второго. Метафора в перечне литературных средств занимает одно из ведущих мест. Метафорическая точка зрения на мир отделяет субъект от того мира, который им организован, а его интеллектуальная функция всегда работает не на освоение действительности, а на ее присвоение. Метафора "птица-тройка" стала широко известной благодаря Гоголю, у которого она свидетельствует о попытке вырваться из мира мертвых душ. У Достоевского и Булгакова эта метафора превращается в другой троп – иронию. У первого относительно того, кто "тройкой" правит, у второго – в контексте бега по кругу, фиксирующего дурную повторяемость российской истории.
The author considers, that historian does not describe the events, he they wrote. Labor historian the closeto working writer, so he must use broad palette of tools from the arsenal of a writer. The metaphor of the list of literary tools is one of the leading places. Metaphorical point of view on the world separates the subject from the world, that he is organized, and his intellectual function is always is not the understanding of reality, and its appropriation. The metaphor of "bird-troika" has become widely known from Gogol, in which he indicates an attempt to escape from the world of the dead souls. Dostoevsky and Bulgakov this is metaphor converted for the other trope – irony. In the first – as to who ruled by "troika", in the second – in the context of running around, that fixed the poor repeatability of the Russian history.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18167
Appears in Collections:Випуск 37 (50)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nemchynov.pdf405.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.