DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет педагогіки та психології » Наукові праці Факультету педагогіки та психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18043
Title: Пошуково-апробаційна гра «реформа» як засіб розвитку управлінської компетентності працівників початкової школи
Authors: Колесник, Лариса Володимирівна
Шапошнікова, Анна Сергіївна
Keywords: управлінська компетентність педагогічного працівника,
управлінські уміння
тренінгові технології навчання
метод пошуково-апробаційних ігор
management competence of teachers
management skills and learning outcomes
training technology
method of problem-based simulation game
Issue Date: Nov-2017
Publisher: "Початкова школа"
Citation: Колесник, Л. В. Пошуково-апробаційна гра «реформа» як засіб розвитку управлінської компетентності працівників початкової школи / Л. В. Колесник // Початкова школа. - 2017 - № 11. - С. 48-53.
Abstract: У статті розглядаються актуальні питання щодо розвитку управлінської компетенції майбутнього вчителя початкової школи тренінговими засобами, а саме використання організаційно-діяльнісних ігор. Обґрунтовується необхідність використання пошуково-апробаційних ігор у професійній підготовці майбутніх педагогічних працівників. Розкривається зміст поняття «управлінська компетентність педагогічного працівника початкової ланки освіти», виділяються управлінські вміння та прослідковується зв’язок між впровадженням нових організаційних форм навчання у підготовку майбутніх вчителів та реалізацією завдань компетентнісного підходу до формування конкурентоспроможного фахівця. Описується методика пошуково-апробаційної гри «Реформа», яка була розроблена та апробована авторами з метою реформування громадянської системи освіти у початковій школі. Розкривається її значення та можливості застосування в навчальному процесі ВНЗ для розвитку в майбутніх педагогів управлінських знань, умінь та навичок.
This article focuses on management competences of future primary teachers in the context of problem-based simulation game “Reform”. Justify the necessity of using problem-based simulation games in professionsl training of future teachers. The fundamental transformation of education and training is needed to address the new skills and competences required if Ukraine is to remain competitive, overcome the current economic crisis and grasp new opportunities. The content of the concept of "management competence of the teacher of primary level of education", stand management skills and a correlation between the introduction of new organizational forms of training in the training of future teachers and the implementation of the tasks of the competence approach to the formation of the competitive expert. The technology of problem-based simulation game “Reform”, which was developed and tested by the authors with the aim of reforming the civil system of education in primary school. It expands its value and possible applications in the educational process of higher educational institutions for the development of future teachers of managerial knowledge and skills. It expands its value and possible applications in the educational process of higher educational institutions for the development of future teachers of managerial knowledge and skills.
В статье рассматриваются актуальные вопросы развития управленческой компетенции будущего учителя начальной школы тренинговыми средствами, а именно использование организационно-деятельностных игр. Обосновывается необходимость использования поисково-апробационных игр в профессиональной подготовке будущих педагогов. Раскрывается содержание понятия «управленческая компетентность педагога начального звена образования», выделяются управленческие умения и прослеживается связь между внедрением новых организационных форм обучения в подготовку будущих учителей и реализацией задач компетентностного подхода к формированию конкурентоспособного специалиста. Описывается методика поисково-апробационной игры «Реформа», которая была разработана и апробирована авторами с целью реформирования гражданской системы образования в начальной школе. Раскрывается ее значение и возможности применения в учебном процессе ВУЗов для развития у будущих педагогов управленческих знаний, умений и навыков.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18043
Appears in Collections:Наукові праці Факультету педагогіки та психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Binder1 rjk.pdf298.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.