DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 11 (81) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17897
Title: Вплив цитокінової ланки імунорегуляції на структурно-функціональну організацію кісткової тканини хворих з ранніми стадіями остеоартриту кульшового суглоба
Authors: Афанасьєв, С. М.
Keywords: коксартрит
цитокіни
структурно-функціональний стан кісткової тканини
цитокины
структурно-функциональное состояние костной ткани
coxarthrosis
cytokines
structural-functional state of the bone tissue
Issue Date: 2016
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Афанасьєв, С. М. Вплив цитокінової ланки імунорегуляції на структурно-функціональну організацію кісткової тканини хворих з ранніми стадіями остеоартриту кульшового суглоба / С. М. Афанасьєв // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 11(81). - С. 12-17.
Abstract: В Україні щорічно реєструють до 350 тис. випадків первинних захворювань суглобів, з яких понад 60 % припадає на осіб працездатного віку. Середні показники первинної інвалідності у 2011 р. внаслідок остеоартриту становили 1,5 випадка на 10 тис. дорослого населення. За сучасними уявленнями, ключову роль у патогенезі остеоартриту відіграють розлади кісткового ремоделювання, які контролюються імунною системою. Проведене дослідження ґрунтується на аналізі результатів ультразвукової денситометрії, показників імунологічних та біохімічних обстежень сироватки крові 57 хворих на коксартроз І-IІ стадій. Встановлено що остеоартрит кульшового суглоба на початкових стадіях розвитку у 50,9 % хворих супроводжується остеопенічним синдромом, у формуванні якого суттєву роль відіграє дисбаланс у цитокіновій ланці імунорегуляції, з переважанням активності прозапальних цитокінів та недостатністю протизапальних. Особливе значення у розвитку остеопенії при коксартриті має недостатня потужність компенсаторних властивостей протизапального пулу цитокінів, зниження якої в 1,5 рази спостерігається у 62,8 % хворих за рівнем ІЛ-10 (р<0,05), та у всіх пацієнтів за рівнем ІЛ-4 (р<0,001). У підтримці запальних реакцій кульшового суглоба у більшості хворих без остеопенії також суттєве значення має надлишкова активація ІЛ-1ß та ФНП-α, наслідком якої є зменшення еластичності кісткової тканини (r=-0,55; p=0,001 та r=-0,57; p=0,001, відповідно) та її щільності (r=-0,42; p=0,02 і r=-0,46; p=0,008, відповідно) у 14,3 % спостережень. На відміну від хворих на коксартрит з остеопенічним синдромом, у пацієнтів без остеопенії, посилення протизапальної активації цитокінів свідчить про їх адекватну компенсаторну реакцію, яку можна вважати фактором, що суттєво сприяє зберіганню структурно-функціонального стану кісткової тканини та має місце у більшості хворих.
В Украине ежегодно регистрируют до 350 тыс. случаев первичных заболеваний суставов, из которых более 60% приходится на лиц трудоспособного возраста. Средние показатели первичной инвалидности в 2011 г. вследствие остеоартрита составляли 1,5 случая на 10 тыс. взрослого населения. По современным представлениям, ключевую роль в патогенезе остеоартрита играют расстройства костного ремоделирования, что контролируется иммунной системой. Проведенное исследование основывается на анализе результатов ультразвуковой денситометрии, показателей иммунологических и биохимических обследований сыворотки крови 57 больных коксартрозом I-II стадий. Установлено, что остеоартрит тазобедренного сустава на ранних стадиях развития у 50,9% больных сопровождается остеопеническим синдромом, в формировании которого существенную роль играет дисбаланс в цитокиновом звене иммунорегуляции, с преобладанием активности провоспалительных цитокинов и недостаточностью противовоспалительных. Особое значение в развитии остеопении при коксартрите имеет недостаточная мощность компенсаторных свойств противовоспалительного пула цитокинов, снижение которой в 1,5 раза наблюдается у 62,8% больных по уровню ИЛ-10 (р <0,05), и у всех пациентов по уровню ИЛ 4 (р <0,001). В поддержке воспалительных реакций тазобедренного сустава большинства больных без остеопении также существенное значение имеет избыточная активация ИЛ-1ß и ФНО-α, следствием которой является уменьшение эластичности костной ткани (r = -0,55; p = 0,001 и r = -0,57; p = 0,001 соответственно) и ее плотности (r = -0,42; p = 0,02 и r = -0,46; p = 0,008 соответственно) в 14,3% наблюдений. В отличие от больных коксартритом с остеопеническим синдромом, у пациентов без остеопении, усиление противовоспалительной активации цитокинов свидетельствует об их адекватной компенсаторной реакции, которую можно считать фактором, существенно способствующим сохранению структурно-функционального состояния костной ткани и имеет место у большинства больных.
In Ukraine, annually registers up to 350 thousand cases of primary diseases of the joints, of which over 60% are of working age. Mean primary disability in 2011 year аs a result of osteoarthritis were 1.5 cases per 10 thousand of the adult population. According to modern concepts, a key role in the pathogenesis of osteoarthritis playing bone remodeling disorder that is controlled by the immune system. The study is based on analysis of the results of ultrasonic densitometry, indicators of immunological and biochemical examinations of blood serum 57of patients with coxarthrosis I-II stage. It was found that the hip osteorartit in the early stages of development in 50.9% of patients with osteopenic syndrome is accompanied, in the formation of which plays an important role in the imbalance of immune cytokines link, with a predominance of the activity of pro-inflammatory cytokines and anti-failure. Of particular importance in the development of osteopenia at koksartrite has insufficient capacity compensatory anti-inflammatory properties of the pool of cytokines, which decrease by 1.5 times observed in 62.8% of patients in the level of IL-10 (p <0.05), and all patients in the level of IL 4 (p <0.001). In support of the hip joint inflammatory reactions most patients without osteopenia and is essential excessive activation of IL-1ß and TNF-α, which is a consequence of decreased bone tissue elasticity (r = -0,55; p = 0,001 and r = -0,57; respectively, p = 0,001) and density (r = -0,42; p = 0,02 and r = -0,46; p = 0,008, respectively) in 14.3% of cases. Unlike coxarthrosis patients with osteopenic syndrome in patients without osteopenia, increased inflammatory cytokine activation demonstrates their adequate compensatory reaction, which can be considered a factor that contributes significantly to the preservation of the structural and functional state of the bone tissue and occurs in most patients.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17897
Appears in Collections:Випуск 11 (81)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Afanasiev.pdf302.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.