DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 27(37) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17862
Title: Шляхи вдосконалення особистісних якостей суддів з вільної боротьби у процесі їх професійної підготовки
Authors: Євтифієв, А. С.
Keywords: судді з вільної боротьби
особисті якості
підготовка
професійна діяльність
психологічні фактори
мотивація
психотехнічні вправи
судьи по вольной борьбе
личностные качества
подготовка
профессиональная деятельность
психологические факторы
мотивация
психотехнические упражнения
judges in freestyle wrestling
personal qualities
training
professional activity
psychological factors
motivation
psycho exercises self-control techniques
Issue Date: 2016
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Євтифієв, А. С. Шляхи вдосконалення особистісних якостей суддів з вільної боротьби у процесі їх професійної підготовки / А. С. Євтифієв // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 27(37). - С. 40-46.
Abstract: У статті розглядається проблема підготовки суддів з вільної боротьби, сформульовані фактори, що впливають на успішність суддівської діяльності. Виявлено, що успішність складної суддівської діяльності крім суддівського досвіду, знання техніки і тактики боротьби обумовлюється високим рівнем розвитку професійно-важливих психофізіологічних функцій. Акцентовано увагу на вплив психологічних факторів на діяльність суддів в змагальний період, до яких відносяться управління мотивацією і психічним станом судді. Проаналізовано, що розвитку особистісних якостей судді з вільної боротьби сприяють психотехнічні вправи, прийоми саморегуляції, запропоновані формули самонавіювання, які будуть спрямовані на вдосконалення підготовки та перепідготовки суддів різної кваліфікації. Проведено соціологічне опитування серед вітчизняних суддів щодо визначення особистісних якостей судді та їх вплив на суддівську діяльність. Виявлено, що до вирішальної сутички судді готуються не тільки морально, а й фізично (виконують фізичні вправи, зарядку для рук і очей); тренера і спортсмени не встигають за мінливими правилами, що приводить до конфліктів з суддями; основними характеристиками успішності арбітра визнано: об'єктивність, порядність, незалежність, принциповість, незламність, проте більшість опитаних не вважають себе авторитетними суддями України. Виділення факторів, висвітлення ролі засобів фізичного виховання в процесі професійного становлення і зростання суддів з вільної боротьби допоможе розробити систему педагогічних прийомів, спрямованих на вдосконалення підготовки та перепідготовки суддів різної кваліфікації. Відзначено, що тільки професійна підготовка суддів, з урахуванням індивідуальних особливостей, дасть можливість виховати підготовленого суддю, здатного професійно відсудити будь-яку сутичку, і тоді, можна з упевненістю стверджувати, розуміючи особисті функціональні можливості суддів, буде вироблятися найбільш повне (достовірне) судження про успішність кожного з них у своїй суддівській діяльності.
В статье рассматривается проблема подготовки судей по вольной борьбе, сформулированы факторы, влияющие на успешность судейской деятельности. Выявлено, что успешность сложной судейской деятельности помимо судейского опыта, знания техники и тактики борьбы обуславливается высоким уровнем развития профессионально-важных психофизиологических функций. Акцентировано внимание на влиянии психологических факторов на деятельность судей в соревновательный период, к которым относятся управление мотивацией и психическим состоянием судьи. Проанализировано, что развитию личностных качеств судьи по вольной борьбе способствуют психотехнические упражнения, приемы саморегуляции, предложены формулы самовнушения, которые будут направленны на совершенствование подготовки и переподготовки судей различной квалификации. Проведено социологический опрос среди отечественных судей насчет определения личностных качеств судьи и их влияние на судейскую деятельность. Выявлено, что к решающей схватке судьи готовятся не только морально, но и физически (выполняют физические упражнения, зарядку для рук и глаз); тренера и спортсмены не успевают за быстро меняющимися правилами, что приводит к конфликтам с судьями; основными характеристиками успешности арбитра признано: объективность, порядочность, независимость, принципиальность, несокрушимость, однако большинство опрошенных не считают себя авторитетными судьями Украины. Выделение факторов, освещение роли средств физического воспитания в процессе профессионального становления и роста судей по вольной борьбе поможет разработать систему педагогических приемов, направленных на совершенствование подготовки и переподготовки судей различной квалификации. Отмечено, что только профессиональная подготовка судей с учетом их индивидуальных особенностей, позволит воспитать подготовленного судью, способного профессионально отсудить любую схватку, и тогда, можно с уверенностью утверждать, понимая различные функциональные возможности судей, будет вырабатываться наиболее полное (достоверное) суждение об успешности каждого из них в своей судейской деятельности.
The article focuces on proving of training of judges in wrestling, the factors influencing the success of the judicial activity is formulated. It was revealed that the success of a complex of judicial activity in addition to the judicial experience, knowledge, techniques and tactics of struggle is caused by a high level of development of professionally important psychophysiological functions. The attention is focused on the influence of psychological factors on the activities of the judges in the competition period, which include the management of motivation and mental state judge. It analyzes the development of personal qualities that judges wrestling promote psycho exercises self-control techniques, provides compounds of formula of auto-suggestion, which will be aimed at improving the training and retraining of different qualifications of judges.A sociological survey was conducted among local judges about the definition of personal qualities of the judges and their impact on judicial activities. It was revealed that a decisive battle in addition to morally judge prepared, but physically (perform physical exercises, exercises for the hands and eyes); coaches and athletes do not keep up with rapidly changing the rules that lead to conflicts with the judges; the main characteristics of the success of the arbitrator considered: objectivity, honesty, independence, integrity, invincibility but the majority of respondents do not feel respected by the judges of Ukraine. Isolation of factors, coverage of the role of physical education in the process of professional development of judges and growth in wrestling will help develop a system of pedagogical methods aimed at improving the training and retraining of different qualifications of judges. It is noted that only the training of judges, taking into account individual characteristics, will allow to raise trained judge, capable professional to seize any fight, and then you can say with confidence, knowing once or personal functionality of judges, will be produced the most complete (significant) a judgment about the success of each of them in their judicial activities.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17862
Appears in Collections:Випуск 27(37)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Evtyfiiev.pdf308.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.