DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 27(37) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17839
Title: Характеристика готовності майбутнього вихователя до організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку
Authors: Батьо, М. З.
Keywords: готовність до педагогічної діяльності
готовність до організації художньо-мовленнєвої діяльності
майбутні вихователі
художньо-мовленнєва діяльність дошкільників
готовность к педагогической деятельности
готовность к организации художественно-речевой деятельности детей
будущие воспитатели
художественно-речевая деятельность дошкольников
readiness to educational activities
readiness to organization art and speech activity
the future nursery teachers
art and speech activity of preschoolers
Issue Date: 2016
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Батьо, М. З. Характеристика готовності майбутнього вихователя до організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку / М. З. Батьо // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 27(37). - С. 3-6.
Abstract: У статті здійснено аналіз наукових підходів до визначення поняття "готовність вихователя до педагогічної діяльності"; з’ясовано його інтегровану сутність, що дозволило обґрунтувати та сформулювати дефініцію "готовність майбутнього вихователя до організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей". Охарактеризовано компоненти готовності майбутнього вихователя до організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей (мотиваційно-ціннісний, мовленнєвий, творчий, методичний), на основі яких визначено критерії й показники.
В статье осуществлен анализ научных подходов к определению понятия "готовность воспитателя к педагогической деятельности"; определена его интегрированная сущность, которая выступила теоретическим базисом для формулирования дефиниции "готовность будущего воспитателя к организации художественно-речевой деятельности детей". Охарактеризованы компоненты готовности будущего воспитателя к организации художественно-речевой деятельности детей (мотивационно-ценностный, речевой, творческий, методический), что позволило обосновать критерии и показатели.
The article analyzes the scientific approaches to the definition of "readiness nursery teacher to educational activities"; this concept shows a lot of ways and on this basis suggested author’s definition of the concept "readiness future nursery teacher to art and speech activity of preschoolers". Detected components of readiness future nursery teacher to art and speech activity of preschoolers (motivational value, speech, creative, methodological) and justified their criteria and indicators.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17839
Appears in Collections:Випуск 27(37)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Batyo.pdf216.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.