DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 07. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія » Випуск 38 (51) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17779
Title: Громадянське та патріотичне виховання – серцевина процесу формування цілісного світогляду учнів
Authors: Капустін, С. В.
Keywords: людина
культура
освіта
світогляд
виховання
патріотизм
man
culture
worldview
education
patriotism
Issue Date: 2017
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Капустін, С. В. Громадянське та патріотичне виховання – серцевина процесу формування цілісного світогляду учнів / С. В. Капустін // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 38(51). - С. 248-255.
Abstract: Цілісний світогляд є системою органічно і взаємодоповнюючих сегментів компетентнісно освоєних знань про природу і людину, суспільство і культуру, процеси, що відбуваються в реальному суспільстві, перспективи розвитку вітчизняних та світових процесів. Кожен з цих сегментів є важливим і необхідним. Школа має забезпечити освоєння кожного з них, причому без упередженості чи другорядності. Разом з тим, оскільки людина живе суспільним чином "суспільні компетенції" становлять основу-основ її успішної життєдіяльності, а відтак серцевину процесу формування цілісного світогляду учнів має становити громадянське та патріотичне виховання. В сучасній школі воно має занедбаний характер. Більшість учнів про суспільство мало що знають, а тим паче уміють користуватись знаннями про суспільство в практичній діяльності, особливості його функціонування та розвитку, про свої права і обов’язки. Саме тому більшість з них стають об’єктами маніпуляцій деструктивних сил. Протидію цьому має забезпечити цілісний світогляд особистості, ґрунтовно сформований вихованням, насамперед, громадянським та патріотичним.
Целостное мировоззрение является системой органично и взаимодополняющих частей компетентно освоенных знаний о природе и человеке, обществе и культуре, процессы, происходящие в реальном обществе, перспективы развития отечественных и мировых процессов. Каждый из этих сегментов является важным и необходимым. Школа должна обеспечить освоение каждого из них, причем без предвзятости или второстепенности. Вместе с тем, поскольку человек живет общественным образом "общественные компетенции" составляют основу-основ его успешной жизнедеятельности, следовательно сердцевину процесса формирования целостного мировоззрения учащихся должно составлять гражданское и патриотическое воспитание. В современной школе оно имеет заброшенный характер. Большинство учеников об обществе мало что знают, а тем более умеют пользоваться знаниями об обществе в практической деятельности, особенности его функционирования и развития, о своих правах и обязанностях. Именно поэтому большинство из них становятся объектами манипуляций деструктивных сил. Противодействие этому должно обеспечить целостное мировоззрение личности, основательно сформированное воспитанием, прежде всего, гражданским и патриотическим.
A holistic worldview is a system of organically and complementary segments of competently mastered knowledge about nature and man, society and culture, the processes taking place in a real society, the prospects of development of domestic and world processes. Each of these segments is important and necessary. The school should ensure the development of each of them, without prejudice or lack of respect. However, since a person lives in a social way, "social competences" form the basis, the basis of its successful life, and therefore the core of the process of forming a holistic outlook of students must be civil and patriotic education. In the modern school, it has an abandoned character. Most students do not know much about society, and, moreover, they are able to use knowledge about society in practice, especially its functioning and development, its rights and responsibilities. That is why most of them become objects of manipulation of destructive forces. The counteraction to this must be ensured by a holistic outlook of the individual, thoroughly formed by education, first of all, civil and patriotic.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17779
Appears in Collections:Випуск 38 (51)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kapustin.pdf422.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.