DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 07. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія » Випуск 38 (51) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17756
Title: Духовно-релігійні цінності сучасної молоді: усталеності та інновації
Authors: Овсянкіна, Л. А.
Хрипко, С. А.
Keywords: аксіологія
цінності
пріоритети
релігія
релігійність
релігійні цінност
секуляризм
секулярне середовище
молодь
молодіжне середовище
молодіжна субкультура
духовність
духовна пам'ять
духовний досвід
пам'ять поколінь
духовна культура
господарська ментальність
прагматизм
традиційні цінності
інновації
злам
кризові тенденції
ментальність
культура
аксиология
ценности
приоритеты
религия
религиозность
религиозные ценности
секуляризм
молодежь
молодежная среда
субкультура
духовность
духовная память
духовный опыт
экономическая ментальность
традиционные ценности
инновации
перелом
кризисные тенденции
ментальность
axiology
values
priorities
religion
religious
religious values
secularism
secularity environment
the youth
the youth environment
the youth subculture
spirituality
spiritual memory
spiritual experience
the memory of generations
spiritual culture
economic mentality
pragmatism
traditional values
innovations
crisis
crisis tendencies
mentality
culture
Issue Date: 2017
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Овсянкіна, Л. А. Духовно-релігійні цінності сучасної молоді : усталеності та інновації / Л. А. Овсянкіна, С. А. Хрипко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 38(51). - С. 175-183.
Abstract: Стаття присвячена проблемі осмислення полівекторності у духовному просторі молодіжного середовища в цілому та питанню релігійних цінностей, сучасним тенденціям їх змін та інтерпретацій зокрема. Аналізується значущість аксіологічного феномену в цілому, розглядаються контексти потрактувань категорії "цінність". Осмислюється проблема традиційних цінностей та актуалізується питання зламових тенденцій в просторі усталених духовних вартостей в культурному просторі сьогодення. Аналізується проблема причин, джерел та характеру змін у сфері духовного буття сучасного суспільства. Акцентується увага на ролі релігійного фактору в просторі утвердження чи забуття тих чи інших ціннісних пріоритетів у полі молодіжної субкультури. Аналізується також роль маргінального та секулярного факторів у сфері усталених та інноваційних ціннісних констант сьогодення. Осмислюється т.зв. "підприємницький чинник" в просторі господарської ментальності і духовної культури українства. Побічно аналізується саме український контекст актуалізації теми релігійних цінностей молодіжного середовища. Простежується проблема відповідності христологічного контексту моральних норм (Нагірна проповідь) духовним запитам молоді сьогодення. Насамкінець констатується принципова вагомість присутності релігійного чинника та надається аксіологічний акцент у сфері праксеологічногого та футурологічного вектору висновкових положень в цілому.
Статья посвящена проблеме осмысления поливекторности ценностей духовного пространства молодежной среды в целом и вопросу религиозных ценностей в отдельности. Современным тенденциям их изменений и интерпретаций. Анализируется значимость аксиологического феномена в целом, рассматриваются контексты трактовок категории "ценность". Осмысливается проблема традиционных ценностей и актуализируется вопрос кризисных, переломных тенденций в пространстве устоявшихся приоритетов. Анализируется проблема причин, источников и характера изменений в сфере духовной жизни современного общества. Акцентируется внимание на роли религиозного фактора в пространстве утверждения или микширования тех или других ценностных приоритетов в сфере молодежной субкультуры. Анализируется также роль маргинального и секулярного факторов в сфере устоявшихся и инновационных констант современности. Осмысливается т.н. "бизнесменский фактор" в пространстве экономической ментальности и духовной культуры украинского социума. Контекстно анализируется именно украинский вектор актуализации темы религиозных ценностей молодежной среды. Осмысливается проблема соответствия христологического контекста моральных норм (Нагорная проповедь) духовным запросам современной молодежи. Напоследок констатируется принципиальная значимость присутствия религиозной составляющей в пространстве духовно-моральной культуры.
The article is devoted to the problem of the polivectoral considering in the spiritual space of the youth environment in general and to the aspect of the religious values, modern tendencies of its changes and to the ways of interpretation in particular. The importance of the axiological phenomena in general is analyzed, the contexts of the "value" category definitions are considered. The problem of traditional values is studied and the issue of the existing tendencies defeat of the traditional spiritual values in modern cultural space is highlighted. The problem of the reasons, sources and the character of changes in the modern society spiritual existence is analyzed. The religious factor role in the sphere of adoption or oblivion those or other value priorities in the youth subcultural field is accentuated. Moreover, the role of marginal and secular factors in the sphere of the established and innovation value constants of modern time is analyzed. The factor known as "business factor" in the sphere of the economic mentality and spiritual Ukrainian culture is considered. Indirectly, the Ukrainian context of the theme of the youth environment religious values is analyzed. The problem of Christological context coherence of moral norms (Sermon on the Mount) to the modern youth spiritual enquiries is followed. In conclusion the principal value of religious factor existence is ascertained and axiological focus in the sphere of praxeological and futurological vectors of the conclusions in general is provided.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17756
Appears in Collections:Випуск 38 (51)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ovsiankina_Khrypko.pdf432.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.