DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 07. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія » Випуск 38 (51) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17753
Title: Теодіцея Сьорена К’єркеґора
Authors: Завідняк, Б. Т.
Keywords: Бог
Ідеї
докази Божого Буття
онтологія
метафізика
теодіцея
трансцендентальний
Істина
споглядання
Идеи
доказательства Бытия Бога
онтология
метафизика
теодицея
Истина
созерцание
The God
Ideas
proofs for God
ontology
Metaphysics
Theodicy
Natural Theology
transcendence
Truth
contemplation
Issue Date: 2017
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Завідняк, Б. Т. Теодіцея Сьорена К’єркеґора / Б. Т. Завідняк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 38(51). - С. 157-166.
Abstract: Розглядаються філософсько-богословські погляди данського мислителя ХІХ ст. С. К’єркеґора, зокрема: метафізичні погляди. Порівнюються теодіцейні розбіжності між позиціями Геґеля і К’єркеґора. Pозкриваються філософсько-богословські виміри параметрів трансцендентності і з’ясовуються його відносини зі світом і людиною. Крізь призму історіографії висвітлюється роль книги "Твори любові" К’єркеґора. Методом герменевтики проводиться аналіз теодицейної думки мислителя в контексті історично-критичних досліджень. Новизна дослідження полягає у з’ясуванні пізнавальної ролі досвіду в обґрунтуванні доказів Божого буття на основі висновків філософсько-богословського осмислення. Трансцендентність розуміється як онтологічна категорія і розглядається в комплексі з ключовими темами християнської філософії, такими як час і вічність, особа і історія, творення і Бог та ін. Проливають світло на становлення доказів існування Абсолюту в ХІХ ст.
Рассматриваются философско-богословские воззрения датского мыслителя ХІХ века С. Кьеркегора, в частности метафизические взгляды. Сравниваются теодицейные расхождения между позициями Гегеля и Кьеркегора. Pаскрываются философско-богословские измерения параметров трансцендентности и определяются его отношения с миром и человеком. С точки зрения историографии освещается роль книги "Дела любви" Кьеркегора. Методом герменевтики анализируется теодицейная мысль философа в контексте историко-критических исследований. Новизна исследования состоит в определении познавательной роли мистического-опыта в обосновании доказательств Божьего бытия на основании выводов философского-богословского осмысления. Трансцендентность понимается как онтологическая категория и рассматривается в комплексе с ключевыми темами христианской философии, такими как время и вечность, персона и история, творение и Бог и др. Освещается процесс становления доказательств бытия Абсолюта в ХІХ веке.
This article examines Soren Kierkegaard conceptual understanding of the proofs for the existence of God. It also interprets the differences in theodicy between the positions of Hegel and Kierkegaard are compared. It traces the evolution of this theme pursuant to the metaphysical studies of Moderns Philosophy. Тhe concept of God in the philosophy of Kierkegaard is considered by exploring the nature of the relations between the transcendent sphere of God and the spiritual world of the human person. The transcendence is understood as an ontological category, being discussed in connection with the key themes of Christian philosophy, such as time and eternity, person and history, creation and God etc. From the point of view of historiography, the role of the book "Works of Love" by Kierkegaard is highlighted.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17753
Appears in Collections:Випуск 38 (51)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zavidniak.pdf442.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.