DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 6(49) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17675
Title: Структура і зміст процесу підготовки юних фубтолістів на етапі початкової підготовки
Authors: Шевченко, А. Ю.
Бойченко, С. В.
Keywords: юні футболісти
етап початкової підготовки
юные футболисты
этап начальной подготовки
young footballers
stage of initial preparation
Issue Date: 2014
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Шевченко, А. Ю. Структура і зміст процесу підготовки юних фубтолістів на етапі початкової підготовки / А. Ю. Шевченко, С. В. Бойченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 6(49). - С. 148-156.
Abstract: Підготовка повноцінного спортивного резерву у футболі припускає приведення системи спортивного тренування у відповідність з природним ритмом розвитку організму юних спортсменів. До теперішнього часу накопичується усе більше даних про те, що фізичні якості юних спортсменів варто як можна повніше розвивати вже на перших етапах багаторічного тренування, інакше можна упустити найпродуктивніші вікові періоди їхнього формування. Разом з тим удосконалення тренувального процесу не повинне породжувати форсовану підготовку та приводити до передчасного вичерпання функціональних і психологічних резервів юних спортсменів [4]. Спорт вищих досягнень визначає необхідність раціонального розвитку системи підготовки спортивного резерву, що прямо пов'язана з ефективністю роботи дитячих спортивних шкіл різних видів і типів. Футбол був і залишається наймасовішим видом спорту в нашій країні, але при цьому за даними досліджень В.Г. Бауера продуктивність роботи дитячих спортивних установ, що займаються підготовкою футболістів високої кваліфікації, залишається досить низькою. Підтвердженням даного факту можуть служити постійні невдачі національних і юнацької збірних команд країни в найбільших міжнародних змаганнях з футболу, які спостерігаються в останні роки. Не викликає сумнівів положення про те, що успіх багаторічної підготовки спортсменів на наступних етапах багато в чому залежить від того, на скільки кваліфіковано будуть реалізовані загальнотеоретичні вимоги керування вже на етапі початкової підготовки, у процесі відбору та орієнтації тих, хто займається, тим або іншим видом спорту, оптимізації навантажень і т.д. Специфіка футбольної освіти така, що дитячому тренерові відразу розібратися у всіх методичних нюансах підготовки досить складно. На жаль, у футбольній освіті не все так просто, і в різні періоди навчання необхідно різними шляхами домагатися придбання навичок. І якщо для дітей 6 – 8 років процес навчання пройшов якісно та планомірно, то в наступні 10 років вони будуть прогресувати в улюбленій грі та показувати рік у рік наростаючий результат.
Подготовка полноценного спортивного резерва в футболе допускает приведение системы спортивной тренировки в соответствие с естественным ритмом развития организма юных спортсменов. До настоящего времени накапливается все больше данных о том, что физические качества юных спортсменов стоит как можно полнее развивать уже на первых этапах многолетней тренировки, иначе можно упустить самые производительные возрастные периоды их формирования. Вместе с тем усовершенствование тренировочного процесса не должно порождать форсированную подготовку и приводить к преждевременному исчерпанию функциональных и психологических резервов юных спортсменов [4]. Спорт высших достижений определяет необходимость рационального развития системы подготовки спортивного резерва, что прямо связана с эффективностью работы детских спортивных школ разных видов и типов. Футбол был и остается самым массовым видом спорта в нашей стране, но при этом по данным исследований В.Г. Бауера производительность работы детских спортивных учреждений, которые занимаются подготовкой футболистов высокой квалификации, остается достаточно низкой. Подтверждением данному факту могут служить постоянные неудачи национальных и юношеской сборных команд страны в наибольших международных соревнованиях из футбола, наблюдаемые в последние годы. Не вызывает сомнений положения о том, что успех многолетней подготовки спортсменов на следующих этапах во многом зависит от того, на сколько квалифицированно будут реализованы общетеоретические требования управления уже на этапе начальной подготовки, в процессе отбора и ориентации тех, кто занимается, тем или другим видом спорта, оптимизации нагрузок и так далее. Специфика футбольного образования такова, что детскому тренеру сразу разобраться во всех методических нюансах подготовки достаточно сложно. К сожалению, в футбольном образовании не все так просто, и в разные периоды учебы необходимо различными путями добиваться приобретения навыков. И если для детей 6 - 8 лет процесс учебы прошел качественно и планомерно, то в следующие 10 лет они будут прогрессировать.
Preparation of valuable sporting reserve in football assumes bringing the system over of the sporting training in accordance with the natural rhythm of development of organism of young sportsmen. To the present tense accumulates all anymore given that costs physical qualities of young sportsmen as possible completer to develop already on the first stages of the long-term training, it is otherwise possible to miss out the most productive age-dependent periods of their forming. At the same time the improvement of training process must not generate the forced preparation and bring young sportsmen over to the premature exhausting of functional and psychological backlogs [4]. Sports High society defines achievements the need rational development of the training of sports reserve directly relates with efficiency work of children's sport schools different types and types. Football remains the most been mass sport in our country, but in so doing in detail of research V.G. Bauеr performance of children's sport agencies, serve the football preparation peak qualifications, remains sufficiently off-peak times. Permanent failures can serve as confirmation this fact national and by youth collapsible commands of country in the largest international competitions on football, looked after the last years. Position does not cause doubts that success of long-term preparation of sportsmen on the subsequent stages in a great deal depends on that, as far as skilled the general theoretic requirements of management will be realized already on the stage of initial preparation, in the process of selection and orientation of gettings one or another busy optimizations of loadings etc. The specific of soccer education is such, that to child's trainer at once to understand all methodical nuances of preparation sufficiently difficult. Unfortunately, in soccer education not all so simply, and in different periods of teaching it is necessary in various ways to labour for acquisition of skills. And if for children 6 - 8 years a teaching process passed high-quality and systematic, in the followings 10 years they will make progress in a favourite game and show a from year to year increasing result.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17675
Appears in Collections:Випуск 6(49)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shevchenko_Boichenko.pdf375.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.