DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 6(49) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17661
Title: Порівняльна характеристики доходів провідних професійних спортсменів світу за 2013 рік
Authors: Пітин, М.
Нерода, Н.
Ваулін, О.
Keywords: дохід
рейтинг
контракти
доход
контракты
revenue
rating
endorsement contacts
Issue Date: 2014
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Пітин, М. Порівняльна характеристики доходів провідних професійних спортсменів світу за 2013 рік / М. Пітин, Н. Нерода, О. Ваулін // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 6(49). - С. 120-127.
Abstract: Тенденції комерціалізації та професіоналізації які започаткувались в США, мають свій вплив не лише на її території, але й у країнах Європи та Азії. На території країн колишнього СРСР, де наприкінці XX століття не було такого поняття як професійний спорт, почався його активний розвиток. Однією з особливостей професійного спорту є те що у будь-якому виді присутні "манімейкери", які є найбільш яскравим прикладом для наслідування молоддю. Саме ці спортсмени привертають високу кількість уваги від вболівальників. З цієї причини вони є привабливими для компаній які зацікавлені в популяризації свого продукту чи бренду серед глядачів. Рекламуючи певну продукцію вони переконують вболівальників що ця продукція є якісною та корисною для них. Постаті "манімейкерів" присутні у різноманітних професійних видах спорту. Їхня зарплата від клубу є порівняно високою щодо середньої зарплати по лізі чи асоціації. Більшість професійних спортсменів отримують значну частину своїх доходів від контрактів з компаніями які вони рекламують. Виключенням є гравці національної футбольної ліги, які отримують більше ніж 80% свого заробітку саме від заробітної платні. Великий вплив на продовження співпраці зі спортсменом має його особиста репутація, оскільки вона прямо відображається на репутації компанії. Серед компаній які найчастіше укладають угоди з професійними спортсменами можна виділити: "Nike" та "Adidas", що мають контракти з усіма гравцями ТОП 10 рейтингу спортсменів із найбільшими доходами за 2013 рік.
Тенденции коммерциализации и профессионализации, которые начинались в США, имеют свое влияние не только на ее территории, но и в странах Европы и Азии. На территории стран бывшего СССР, где в конце XX века не было такого понятия как профессиональный спорт, началось его активное развитие. Одной из особенностей профессионального спорта является то, что в любом виде присутствуют "манимейкеры", которые являются наиболее ярким примером для подражания молодежи. Именно эти спортсмены привлекают высокое количество внимания от болельщиков. По этой причине они являются привлекательными для компаний заинтересованных в популяризации своего продукта или бренда среди зрителей. Рекламируя определенную продукцию они убеждают болельщиков что эта продукция является качественной и полезной для них. Фигуры "манимейкеров" присутствуют в различных профессиональных видах спорта. Их зарплата от клуба является сравнительно высокой к средней зарплате по лиге или ассоциации. Большинство профессиональных спортсменов получают значительную часть своих доходов от контрактов с компаниями которые они рекламируют. Исключением являются игроки национальной футбольной лиги, которые получают более 80% своего дохода именно от заработной платы. Большое влияние на продолжение сотрудничества со спортсменом имеет его личная репутация, поскольку она напрямую отражается на репутации компании. Среди компаний которые чаще всего заключают соглашения с профессиональными спортсменами можно выделить: "Nike" и "Adidas", имеющие контракты со всеми игроками ТОП 10 рейтинга спортсменов с самыми высокими доходами за 2013 год.
Commercialization and professionalization trends that started in United States of America, now have their influence not only on its territory, but also in European and Asian countries. On the territory of past Soviet Union where in the end of XX century was no such concept as professional sport, has begun its active development. One of the main features of professional sport is that in every kind of sport there are “moneymakers”, they are the most shining example which young people try to emulate. These athletes attract the biggest attention from fans. For this reason they are very attractive for companies that are interested in popularization of their product or their brand among the audience. By advertising some products they convince fans that this product is of high quality and good for them. "Moneymakers" are present in different professional kinds of sport. Their salary from clubs is much higher than the average salary in professional league or association. Most of professional sportsmen get a big part of their revenue from endorsement contracts with companies that they advertise. Exceptions are players of national football league (NFL) that get more than 80 percent of their revenue from club salary. High influence on cooperation with athletes has his individual reputation, because it directly images on companies reputation. Among companies that often conclude agreements with professional athletes are such companies as "Nike" and "Adidas", that have endorsement contracts with all athletes from TOP 10 highest paid athletes in 2013 year.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17661
Appears in Collections:Випуск 6(49)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pityn_Neroda_Vaulin.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.