DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 6(49) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17660
Title: Класифікація теоретичної підготовки за джерелами та шляхами передачі інформації
Authors: Пітин, М.
Keywords: теоретична підготовка
класифікація
джерела
шляхи
інформація
теоретическая подготовка
классификация
источники
пути
информация
theoretical training
classification
sources
routes
information
Issue Date: 2014
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Пітин, М. Класифікація теоретичної підготовки за джерелами та шляхами передачі інформації / М. Пітин // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 6(49). - С. 112-120.
Abstract: Теоретична підготовка має свою частку у межах реалізації системи підготовки спортсменів та повинна бути присутньою на усіх етапах їх багаторічного удосконалення. Це ставить вимогу деталізованого вивчення структури та змісту системи знань, засобів і методів теоретичної підготовки на різних етапах багаторічного удосконалення спортсменів із врахуванням характерних особливостей виду спорту, кваліфікації, віку та інших особистісних якостей об’єктів формування специфічних знань. Мета дослідження: охарактеризувати теоретичну підготовку у спорті за класифікаційною ознакою джерел та шляхів передачі інформації. Класифікація теоретичної підготовки за джерелами та шляхами передачі інформації містить такі джерела інформації як федерації з видів спорту, національний олімпійський комітет, інші громадські та державні організації (спортивні клуби, фонди з підтримки спорту, дитячо- юнацькі спортивні школи, спортивні школи (інтернати), училища фізичної культури тощо, навчальні заклади різного рівня акредитації, відділення обласних та міських спортивних комітетів тощо. Шляхи передачі інформації розподіляються на безпосередній та опосередкований. Безпосередній реалізовується через тренера, друзів та колег по команді, сім’ю в умовах навчально-тренувального процесу та поза ним. Опосередкований має реалізацію через літературу (періодична науково-популярна, науково-методична), телебачення (новини, телепрограми, кінофільми), інтернет (спеціалізовані сайти, соціальні мережі, форум спілкування) та інші (комп’ютерні ігри, науково-методичні семінари, колекціонування тощо).
Теоретическая подготовка имеет свою долю в рамках реализации системы подготовки спортсменов и должна присутствовать на всех этапах многолетнего совершенствования. Это предъявляет требование детализированного изучения структуры и содержания системы знаний, средств и методов теоретической подготовки на различных этапах многолетнего совершенствования спортсменов с учетом характерных особенностей вида спорта, квалификации, возраста и других личностных качеств объектов формирования специальных знаний. Цель исследования: охарактеризовать теоретическую подготовку в спорте за классификационным признаком источников и путей передачи информации. Классификация теоретической подготовки за источниками и путями передачи информации содержит такие источники информации как федерации по видам спорта, национальный олимпийский комитет, другие общественные и государственные организации (спортивные клубы, фонды по поддержке спорта, детско-юношеские спортивные школы, спортивные школы (интернаты), училища физической культуры и т.д., учебные заведения разного уровня аккредитации, отделения областных и городских спортивных комитетов и т.п. Пути передачи информации разделяются на непосредственные и опосредованные. Непосредственный реализуемый через тренера, друзей и коллег по команде, семью в условиях учебно-тренировочного процесса и вне его. Опосредованный имеет реализацию через литературу (периодическая научно-популярная, научно-методическая), телевидение (новости, телепрограммы, фильмы), интернет (специализированные сайты, социальные сети, форум общения) и другие (компьютерные игры, научно-методические семинары, коллекционирование и т.п.).
Theoretical training has its part within the implementation of athletes training system and must be present at all stages of their long-term improvement. This puts the demand of detailed study of the structure and content of knowledge, means and methods of theoretical training at different stages of long-term athletes improvement with consideration of special features of kind of sport, qualification, age and other personal qualities of objects that form specific knowledge. Aim: describe theoretical training in sport by classification of sources features and routes of information transmission. Classification of theoretical training by sources and routes of information transmission has the following sources of information: sports federations, National Olympic Committee, and other public and governmental organizations (sports clubs, funds of sport support, child and youth sports schools, boarding sport schools, specialized physical education schools, etc.), educational institutions of different accreditation levels, department of regional and local sports committees, etc. Routes of information transmission are divided into direct and indirect. Direct one is realized through coach, friends, teammates and family during training process and beyond it. Indirect is implemented through literature (scientific books and periodical journal editions), television (news, TV shows, movies), internet (specialized sites, social networks, communication forums) and other (computer games, scientific and methodical seminars, collectibles, etc.).
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17660
Appears in Collections:Випуск 6(49)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pityn.pdf371.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.