DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Дисертації »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17610
Title: Методика навчання харчових технологій майбутніх педагогів професійної освіти
Authors: Шаура, Аліна Юріївна
Keywords: методика навчання
харчові технології
професійна освіта
майбутні педагоги
teacher
vocational education
food technologies
teaching methods
Issue Date: 2017
Publisher: НПУ імнені М. П. Драгоманова
Citation: Шаура, А. Ю. Методика навчання харчових технологій майбутніх педагогів професійної освіти : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Аліна Юріївна Шаура ; [Наук. кер. : Н. М. Зубар] ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2017. – 223 с.
Abstract: Дисертація присвячена дослідженню проблем ефективності методики навчання харчових технологій майбутніх педагогів професійної освіти з використанням сучасних підходів та інноваційних форм організації фахової підготовки. Проведено дослідження сучасних методологічних підходів в освіті, використання яких є найбільш доцільним у процесі фахової підготовки майбутніх педагогів професійної освіти у галузі харчових технологій, а саме: компетентнісного, технологічного, середовищного та інформаційно-діяльнісного. Розкрито сутність випереджаючої освіти, основні аспекти якої використовуються у процесі навчання майбутніх фахівців харчових технологій. У роботі теоретично обґрунтовано та запропоновано модель методичної системи навчання харчових технологій майбутніх педагогів професійної освіти, розроблено та обґрунтовано методику навчання дисципліни «Загальні технології харчових виробництв», в основі якої лежать проблемні, розвивальні, інтерактивні та проектні технології навчання. Досліджено теоретичні основи формування змісту навчальної дисципліни «Загальні технології харчових виробництв» шляхом опрацювання досягнень науково-технічного прогресу та інновацій у галузі харчових технологій, аналізу існуючого програмного забезпечення. Здійснено добір та структурування навчального матеріалу з харчових технологій та розроблено модульну навчальну програму дисципліни. В дисертації проведено перевірку ефективності методики навчання харчових технологій майбутніх педагогів професійної освіти. Диссертация посвящена исследованию проблем эффективности методики обучения пищевых технологий будущих педагогов профессионального образования с использованием современных подходов и инновационных форм организации профессиональной подготовки. Проведено исследование современных методологических подходов в образовании, использование которых наиболее целесообразным в процессе профессиональной подготовки будущих педагогов профессионального образования в области пищевых технологий, а именно: компетентностного, технологического, средового и информационно-деятельностного. Раскрыта сущность опережающего образования, основные аспекты которого используются в процессе обучения будущих специалистов пищевых технологий. В работе теоретически обоснована и предложена модель методической системы обучения будущих педагогов профессионально-технических учебных заведений, которая включает в себя следующие блоки: опорно-целевой, содержательно-процессуальный и результативный, которые являются взаимосвязанными и дополняющими друг друга. В опорно-целевом блоке определяются субъект обучения, цель и задачи, современные дидактические принципы и методологические подходы. Содержательно-процессуальный блок модели методической системы обучения пищевых технологий будущих педагогов профессионального образования включает содержание, формы, технологии и средства обучения пищевых технологий. Последний результативный блок включает в себя оценку качества знаний и уровня подготовленности субъектов обучения по пищевым технологиям. Разработана и обоснована методика обучения дисциплине «Общие технологии пищевых производств» на основе опережающего образования, в основе которой лежат проблемные, развивающие, интерактивные и проектные технологии обучения. Исследованы теоретические основы формирования содержания учебной дисциплины «Общие технологии пищевых производств» путем обработки достижений научно-технического прогресса и инноваций в области пищевых технологий, анализа существующего программного обеспечения. Осуществлен отбор и структурирование учебного материала по пищевым технологиям и разработано модульную учебную программу дисциплины. В диссертации проведена проверка эффективности методики обучения пищевых технологий будущих педагогов профессионального образования.
The Thesis is devoted to the research of problems facing the effectiveness of the methodology of teaching food technologies to future teachers of vocational education with the use of modern approaches and innovative forms of professional training organization. The research of modern methodological approaches in education, the use of which is the most expedient in the process of professional training of future teachers of vocational education in the field of food technologies, namely: competence, technological, environmental and informational activity approaches have been studied. The essence of the proactive education, the main aspects of which are used in the process of training future specialists in food technologies, have been revealed. The model of the methodological system of training future teachers of vocational and technical educational institutions, which includes the following units: support-target, content-procedural and productive being interconnected and complementary have been proposed and theoretically substantiated in the work. In the support-target unit, the subject of training, the purpose and the tasks, and modern didactic principles and methodological approaches have been determined. The content-procedural unit of the model of the methodological system of teaching food technologies to future teachers of vocational education includes the content, forms, teaching technologies and means of teaching food technologies. The last-named productive unit includes the assessment of the quality of educational achievements and the level of expertise of the subjects of training in food technology. The methodology for teaching the discipline «General Technologies of Food Production» on the basis of proactive education, based on problem, developmental, interactive and project teaching technologies, has been developed and substantiated. The theoretical bases of formation of the content of the discipline «General Technologies of Food Production» by researching the achievements of scientific and technological progress and innovations in the field of food technologies, analyzing the existing software have been studied. The selection and structuring of educational material on food technologies have been made and a modular curriculum of the discipline has been developed. The thesis examines the effectiveness of the methodology of teaching food technologies to future teachers of vocational education.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17610
Appears in Collections:Наукові праці Інженерно-педагогічного факультету
Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shaura1.pdfДисертація Шаура А.Ю.2.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.