Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Компетентнісно зорієнтовані завдання як засіб реалізації компетентнісного підходу у навчанні

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Скляренко, О. О.
dc.date.accessioned 2018-01-09T13:13:10Z
dc.date.available 2018-01-09T13:13:10Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Скляренко, О. О. Компетентнісно зорієнтовані завдання як засіб реалізації компетентнісного підходу у навчанні / О. О. Скляренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 25. - С. 196-207. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17338
dc.description.abstract У статті визначено потенціал використання компетентнісно зорієнтованих завдань як засобу реалізації компетентнісного підходу у навчанні. Акцентовано увагу на доцільності впровадження у навчально-виховний процес компетентнісно орієнтованого підходу. Підкреслена пріоритетність формування предметних та міжпредметних компетенцій учня. Обґрунтована необхідність збагачення системи освіти новими елементами – компетентнісно зорієнтованими завданнями. Зазначено, що принципами, які мають бути покладені в основу сучасної системи освіти, є принципи: навчитися жити разом, навчитися отримувати знання, навчитися працювати, навчитися жити змістовно та гідно. Розкрито поняття "ключова компетентність", "ключова компетенція", "компетентнісний підхід", "компетентність" та "компетенція". Визначено, що пріоритетними компетентностями, якими мають оволодіти учні є здоров’язбережувальна, загальнокультурна (комунікативна), соціально-трудова та інформаційна компетентності. Виокремлено умови формування компетенцій. Розглянуто застосування компетентнісно зорієнтованих навчальних завдань у навчальному процесі як ще одну умову формування компетенцій. Перелічено характерні риси компетентнісно зорієнтованих завдань, які відрізняють їх від стандартних задач. Показано досвід застосування компетентнісно зорієнтованих завдань в навчальному процесі на прикладі завдання з математики для учнів третього класу. Наведено приклад узагальнюючого компетентнісно зорієнтованого завдання з теми "Час. Година. Хвилина" під назвою "Мадагаскар". ua
dc.description.abstract В статье определен потенциал использования компетентно ориентированных заданий как средства реализации компетентностного подхода в обучении. Акцентировано внимание на целесообразности внедрения в учебно-воспитательный процесс компетентно ориентированного подхода. Подчеркнута приоритетность формирования предметных и межпредметных компетенций ученика. Обоснована необходимость обогащения системы образования новыми элементами – компетентно ориентированными заданиями. Отмечено, что принципами, которые положены в основу современной системы образования, являются принципы: научиться жить вместе, научиться получать знания, научиться работать, научиться жить достойно. Раскрыты понятия "ключевая компетентность", "ключевая компетенция", "компетентностный подход", "компетентность" и "компетенция". Определено, что приоритетными компетентностями, которыми должны овладеть учащиеся, являются здоровьесберегающая, общекультурная (коммуникативная), социально-трудовая и информационная. Выделены условия формирования компетенций. Рассмотрено применение компетентно ориентированных учебных заданий в учебном процессе как дополнительное условие формирования компетенций. Перечислены черты компетентно ориентированных заданий, которые отличают их от стандартных задач. Показан опыт применения компетентно ориентированных заданий в учебном процессе на примере задания по математике для учащихся третьего класса. Приведен пример обобщающего компетентно ориентированного задания по теме "Время. Час. Минута" под названием "Мадагаскар". ua
dc.description.abstract In the article the potential of competence-oriented tasks using at the process of competence education realization is defined. The attention is directed to the practicability of competence oriented approach implementation to the educational process. Underlined the priority of forming of subjects’ and multidisciplinary pupil’s competences. Proved the necessity of educational system enrichment by new elements – competence oriented tasks. It is noted that principles which are on the base of modern educational system are: learn to live together, learn to receive knowledge, learn to work, learn to live with dignity. The concepts «key competence», "key competency", "competence approach", "competence" and "competency" have been defined. It is determined that the priority competencies which must be acquired by pupils are health-saving, common cultural (communicative), social and working, informational. The conditions of competences forming are highlighted. The using of competence-oriented tasks in the educational process as the additional condition of competence forming has been considered. Differential characteristics of competence oriented tasks are enumerated. Presented the experience of competence oriented tasks application in the educational process based on the example of math assignment for the pupils of the third grade. The example of competence oriented math assignment on the topic "Time. Hour. Minute" called "Madagascar" is provided. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject предметна компетентність ua
dc.subject ключова компетентність ua
dc.subject компетенція ua
dc.subject компетентнісний підхід ua
dc.subject компетентнісно зорієнтовані завдання ua
dc.subject предметная компетентность ua
dc.subject ключевая компетентность ua
dc.subject компетенция ua
dc.subject компетентностный подход ua
dc.subject компетентностно ориентированные задания ua
dc.subject subject competence ua
dc.subject competence oriented approach ua
dc.subject competence oriented tasks ua
dc.subject.classification 373.1.013 ua
dc.title Компетентнісно зорієнтовані завдання як засіб реалізації компетентнісного підходу у навчанні ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics