DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 03. Фізика і математика у вищій і середній школі » Випуск 18 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17305
Title: Впровадження STEM - освіти в рамках дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня "варіативні моделі комп’ютерно орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі"
Other Titles: Внедрения stem-образования в рамках опытно-экспериментальной работы всеукраинского уровня "вариативные модели компьютерно ориентированной среды обучения предметов естественно-математического цикла в общеобразовательном учебном заведении"
Іmplementation of stem education in the framework of experimental work at the national level "variable models of computer-orientedlearning environment of the subjects of natural-mathematical cycle in secondary school"
Authors: Гриб’юк, О. О.
Keywords: варіативні моделі
моделювання
комп’ютерно орієнтоване середовище навчання
проектування
предмети природничо-математичного циклу
STEM-робототехніка
вариативные модели
моделирование
компьютерно ориентированная среда обучения
проектирования
предметы естественно-математического цикла
STEM-робототехника
variable models
modeling
computer oriented learning environment
design
science and math
STEM
robotics
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Гриб’юк, О. О. Впровадження STEM - освіти в рамках дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня "варіативні моделі комп’ютерно орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі" / О. О. Гриб’юк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 18. - С. 44-50.
Abstract: З використанням окремих компонентів комп’ютерно орієнтованого середовища навчання забезпечується концентрація навчальних ресурсів, інтегруючи навчальні курси STEM -робототехніки; забезпечуючи багатогранність індивідуальних траєкторій та результатів формування необхідних міжпредметних та метапредметних компетентностей; доступність та рівність можливостей учнів в навчанні; поліфункціональність взаємодії суб’єктів навчального процесу; орієнтацію змісту, форм та технологій підготовки учнів на інтеграцію освітню, наукову, дослідницьку, виробничу в умовах навчально-виховного процесу. Розглядаються шляхи побудови варіативних моделей навчання предметів природничо-математичних циклу з метою підвищення ефективності навчання учнів.
С использованием отдельных компонентов компьютерно ориентированной среды обучения обеспечивается концентрация учебных ресурсов, интегрируя учебные курсы STEM - робототехники; обеспечивая многогранность индивидуальных траекторий и результатов формирования необходимых межпредметных и метапредметных компетентностей; доступность и равенство возможностей учащихся в обучении; полифункциональность взаимодействия субъектов учебного процесса; ориентации содержания, форм и технологий подготовки учащихся на интеграцию образовательную, научную, исследовательскую, производственную в условиях учебно-воспитательного процесса. Рассматриваются пути построения вариативных моделей обучения предметов естественно-математических цикла с целью повышения эффективности обучения учащихся.
With the use of the individual components of computer-oriented learning environment provided by the concentration of educational resources, training courses integrating STEM–robotics; ensuring that the diversity of individual trajectories and outcomes to develop the necessary interdisciplinary competences and metapragmatic; accessibility and equality of opportunity of students in training; polyfunctionality of interaction of subjects of educational process; orientation of the content, forms and technologies of training students to integrate educational, scientific, research, production and in the conditions of the educational process. Discusses ways to build variable models for learning of subjects of natural-mathematical cycle with the purpose of increase of learning efficiency of students.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17305
Appears in Collections:Випуск 18

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrybiuk.pdf309.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.