DSpace at library NPU Dragomanova » Міждисциплінарні дослідження складних систем » Номер 10-11 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17102
Title: Сучасна інженерно-педагогічна освіта : інтегровано розвивальний підхід
Other Titles: Modern engineering, teacher education, developing integrated approach
Authors: Вайнтрауб, М. А.
Keywords: інженерно-педагогічна освіта
інтегровано розвивальний підхід
принцип
студентами
професійна підготовка
чинники
integrated developmental approach principle
students
training
factors engineering and teacher education
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Вайнтрауб, М. А. Сучасна інженерно-педагогічна освіта : інтегровано розвивальний підхід / М. А. Вайнтрауб // Міждисциплінарні дослідження складних систем : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - № 10-11. - С. 96-104.
Abstract: У статті висвітлено проблему міждисплінарного дослідження інженерної та педагогічної освіти, необхідності розроблення методологічних основ для підвищення нетрадиційного професійного розвитку студентів інженерно-педагогічних спеціальностей під час їхньої професійної підготовки у педагогічному університеті. У зв’язку з цим досліджено сучасний інтегровано розвивальний підхід для впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес вищих навчальних закладів інженерно-педагогічного спрямування. Акцентовано увагу на: введенні поняття «інтегровано розвивальний підхід», «міждисциплінарна методика інтегровано розвивального навчання», «інтегровано розвивальне навчання»; чинниках, що забезпечують вдосконалення підготовки майбутніх фахівців з урахуванням принципів, методів і прийомів, що спонукають до творчості, розвитку особистісних якостей, використання інноваційних педагогічних технологій, пов’язаних із винахідництвом, раціоналізацією. У статті приділено увагу компетентностям, що можуть бути сформовані у студентів педагогічного університету завдяки впровадженню у професійну підготовку взаємопов’язаних специфічних принципів інженерно-педагогічної культури — інженерного та педагогічного мислення, здатності викладати і виконувати роботу на рівні сучасних досягнень техніки і технології, ефективно застосовувати теоретичні знання для розв’язання практичних завдань.
The article highlights the problem engineering studies and teacher education, the need to develop a methodology to enhance professional development of non-traditional students of engineering and pedagogical skills during their training at Pedagogical University. In this regard studied modem efficient integrated scientific approach for developing innovative technologies in the educational process of higher educational institutions of engineering and pedagogical direction. The attention is focused on the introduction of the concept of “integrated developmental approach”, “integrated interdisciplinary method of developing education”, “integrated developing education”; factors that ensure the improvement of training of future specialists with the principles, methods and techniques that encourage creativity, development of personal qualities, the use of innovative educational technologies related inventions, rationalization. The paper paid attention competencies that can be formed in a pedagogical university students through the introduction of specific training related engineering principles and pedagogical culture — engineering and pedagogical thinking, the ability to teach and perform work to date equipment and technology achievements, effectively apply theoretical knowledge to solve practical problems.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17102
Appears in Collections:Номер 10-11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Weintraub M. A..pdf406.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.