DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет психології » Наукові праці Факультету психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17100
Title: Вікова динаміка національної афіліації особистості в юності
Authors: Співак, Любов Миколаївна
Keywords: національна афіліація
націоафіліативні прагнення
антинаціоафіліативні прагнення
спрямованість на особистість
юність
национальная аффилиация
нациоаффилиативные стремления
антинациоаффилиативные стремления
направленность на личность
юность
national affiliation
natioaffiliation aspirations
anti-natioaffiliation aspirations
focus on the personality
youth
Issue Date: 2015
Publisher: Аксіома
Citation: Співак, Л. М. Вікова динаміка національної афіліації особистості в юності / Л. М. Співак // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – Вип. 30. – С. 612-621.
Abstract: Статтю присвячено дослідженню вікової динаміки афіліативних прагнень особистості в юнацькому віці. Подано розуміння процесу розвитку національної самосвідомості особистості в період юності, презентовано його структурні компоненти. Охарактеризовано особливості ідентифікаційних процесів у юності, що зумовлюють появу певних афіліативних прагнень в особистості цього віку. Визначено сутність національної афіліації, націоафіліативних та антинаціоафіліативних прагнень. Презентовано модифіковану методику вивчення національної афіліації. Емпірично констатовано особливості вікової динаміки рівнів національної афіліації особистості 17-22 рр. та її чинники. Зафіксовано домінування національних афіліативних прагнень у значної частини юнаків і юнок, що виявляються на середньому рівні в більшості з них. Одержані результати засвідчили, що у мотиваційній сфері юнацтва співіснує спрямованість на націю і спрямованість на особистість, яка зумовлює відповідний вплив на їх прийняття рішень у різних життєвих ситуаціях. Виявлено важливу психологічну закономірність національної афіліації в юнацькому віці. Зокрема встановлено, що в цей період національна афіліація і прагнення врівноважити спрямованість на націю та особистість вирізняються чітко вираженим коливальним характером. Установлений чітко виражений коливальний характер вікової динаміки національної афіліації дозволив стверджувати, що юність є періодом її найвищих досягнень.
Представлено понимание процесса развития национального самосознания личности в период юности, его структурные компоненты. Дана характеристика особенностей идентификационных процессов в юности, которые обуславливают появление определённых аффилиативных стремлений в личности этого возраста. Определена сущность национальной аффилиации, нациоаффилиативных и антинациоаффилиативных стремлений. Представлена модифицированная методика изучения национальной аффилиации. Эмпирически констатированы особенности возрастной динамики уровней национальной аффилиации личности 17-22 гг. и её факторы. Зафиксировано доминирование национальных аффилиативных стремлений у значительной части юношей и девушек, которые проявляются на среднем уровне у большинства из них. Полученные результаты показали, что в мотивационной сфере юношества сосуществует направленность на нацию и направленность на личность, что соответствующим образом влияет на их принятие решений в различных жизненных ситуациях. Выявлено важную психологическую закономерность национальной аффилиации в юношеском возрасте. В частности установлено, что в этот период национальная аффилиация и стремление уравновесить направленность на нацию и личность отличаются ярко выраженным колебательным характером. Установленный четко выраженный колебательный характер возрастной динамики национальной аффилиации позволил утверждать, что юность является периодом ее самых высоких достижений.
This article studies the age dynamics of affiliation aspiration of personality in young age. Understanding of the development of personality’s national self-consciousness in youth and its structural components are presented. The features of identification processes in youth are characterized, causing the appearance of certain affiliation aspiration of person- ality of this age. The essence of the national affiliation, natioaffiliation and anti-natioaffiliation aspiration is determined. The modified method of national affiliation study is presented. The features of age dynamics of levels of national affiliation of 17-22 years personality and its factors are empirically proved. The domination of na- tional affiliation aspiration of a large part of youth is noticed that is at the ave rage level in most of them. The obtained result showed that in the field of youth motivation there is the correlation between focus on the nation and focus on the personality which determines the appropriate influence on their decisions making in different situations. An important psychological regularity of national affiliation in young age is discovered. In particular, it was found that in this period the national affiliation and aspiration of the desire to focuses on the nation and focuses on the personality are clearly expressed by oscillatory character. The clearly expressed oscillatory character of age dynamics of national affiliation allowed to state that youth is a period of the highest achievements.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17100
Appears in Collections:Наукові праці Факультету психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spivak L 7.pdf390.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.