DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет психології » Наукові праці Факультету психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17095
Title: Вікова динаміка національної самореалізації особистості в юності
Authors: Співак, Любов Миколаївна
Keywords: національна самосвідомість
національна самореалізація
особистість
вікова динаміка
юнацький вік
национальное самосознание
национальная самореализация
личность
возрастная динамика
юношеский возраст
national self-consciousness
national self-realization
personality
age dynamics
young age
Issue Date: 2015
Publisher: Аксіома
Citation: Співак, Л. М. Вікова динаміка національної самореалізації особистості в юності / Л. М. Співак // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – Вип. 27. – С. 546-557.
Abstract: У статті розкрито теоретико-експериментальні результати вивчення вікової динаміки національної самореалізації особистості в юності. У контексті розвитку національної самосвідомості особистості юнацького віку висвітлено сутність її національної самореалізації. Презентовано психодіагностичну методику дослідження національної самореалізації в юнацтва, визначено показники та рівні цього феномена. Емпірично встановлено, що більшість юнаків і дівчат характеризуються високим і середнім рівнями національної самореалізації майже за усіма показниками, окрім «носіння національного одягу». Зокрема найбільшу кількість респондентів з високим рівнем національної самореалізації за 5-6 показниками виявлено у вікових діапазонах 19-20 рр. («набуття знань мови моєї нації», «проживання на території моєї нації», «повага до історичного минулого моєї нації», «успадкування національних традицій», «національна гідність», «набуття знань національної культури, традицій») та 17-18 рр. («гордість щодо культурних надбань моєї нації», «гордість за спортивні та культурні досягнення представників моєї нації», «носіння національного одягу», «участь у національних святах», «прагнення підтримувати національні ідеали»). Із середнім рівнем національної самореалізації максимальною щодо кількісних даних за 7 показниками виявилася група молоді віком 17-18 рр. («повага до історичного минулого моєї нації», «успадкування національних традицій», «набуття знань національної культури, традицій», «набуття знань історії моєї нації», «проживання на території моєї нації», «турбота про національні інтереси», «гордість за спортивні та культурні досягнення представників моєї нації»). Однак чітких тенденцій вікової динаміки за жодним з показників національної самореалізації особистості в юності не виявлено.
В статье раскрыты теоретико-экспериментальные результаты изучения возрастной динамики национальной самореализации личности в юности. В контексте развития национального самосознания личности юношеского возраста освещена сущность её национальной самореализации. Представлена психодиагностическая методика исследования национальной самореализации у юношества, определены показатели и уровни этого феномена. Эмпирически установлено, что большинство юношей и девушек характеризируются высоким и средним уровнями национальной самореализации почти по всем показателям, кроме «ношение национальной одежды». В частности наибольшее количество респондентов с высоким уровнем национальной самореализации по 5-6 показателям выявлено в возрастных диапазонах 19-20 лет («приобретение знаний языка моей нации», «проживание на территории моей нации», «уважение к историческому прошлому моей нации», «наследование национальных традиций», «национальное достоинство», «приобретение знаний национальной культуры, традиций») и 17-18 лет («гордость относительно культурных приобретений моей нации», «гордость за спортивные и культурные достижения представителей моей нации», «ношение национальной одежды», «участие в национальных праздниках», «стремление поддерживать национальные идеалы»). Со средним уровнем национальной самореализации максимальной относительно количественных данных по 7 показателям оказалась группа молодёжи в возрасте 17-18 лет («уважение к историческому прошлому моей нации», «наследование национальных традиций», «приобретение знаний национальной культуры, традиций», «приобретение знаний истории моей нации», «проживание на территории моей нации», «забота о национальных интересах», «гордость за спортивные и культурные достижения представителей моей нации»). Однако четких тенденций возрастной динамики ни по одному из показателей национальной самореализации личности в юности не обнаружено.
The article deals with the theoretical and experimental results of the study of the dynamics of young person’s national self-realization. Within the development of young person’s national self-consciousness the essence of young person’s national self-realization has been highlighted. Psycho-diagnostic methods applied to the study of young person’s national self-realization have been presented; the characteristics and levels of this phenomenon have been described. It has been empirically found that most young males and females have high and medium levels of national self-realization in terms of almost all indicators apart from «wearing national clothes». In terms of the largest number of respondents with high levels of national self-realization for 5-6 indicators found in the age range 19-20 years («acquiring of knowledge of national language», «residence within one’s national territory», «respect for the historical past of one’s nation», «inheriting national traditions», «national dignity», «acquiring of knowledge of national culture and traditions») and 17-18 years («pride in cultural achievements representatives of my nation», «pride in sporting and cultural achievements of the members of one’s nation», «wearing national clothes», «participation in national celebrations», «aspiration for promote national ideals»). With middle level of national self-realization for 7 indicators of the largest was a group of young people aged 17-18 years («respect for the historical past of one’s nation», «inheriting national traditions», «acquiring of knowledge of national culture and traditions», «acquiring of knowledge of history of one’s nation», «residence within one’s national territory», «concern for national interests», «pride in sporting and cultural achievements of the members of one’s nation»). However, the precise trends of age dynamics were not found by any of the indicators of national self-realization in juvenility.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17095
Appears in Collections:Наукові праці Факультету психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spivak L 2.pdfстаття101.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.