DSpace at library NPU Dragomanova » Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету » 2016 рік »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16741
Title: Релігійний гуманізм як явище моральної культури
Authors: Магеря, О. П.
Keywords: гуманізм
релігійний гуманізм
гуманизм
религиозный гуманизм
humanism
religious humanism
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Магеря, О. П. Релігійний гуманізм як явище моральної культури / О. П. Магеря // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету : матеріали звітної науково-практичної конференції викладачів, докторантів та аспірантів, 14-18 березня 2016 року / ред. рада : В. П. Андрущенко (голова) [та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – C. 65-67.
Abstract: У статті охарактеризовано специфіку релігійного гуманізму у контексті смисложиттєвої орієнтації національних (на прикладі конфуціанства) та світових релігій (шляхом порівняльного аналізу морально-етичних доктрин ісламу та християнства). Наголошується, що спільна у феноменові релігійного гуманізму є прагнення людини крізь призму сакральності усвідомити своє місце та призначення у світі, шукати й віднаходити істину, плекати любов до Бога і до ближнього, виробляти уміння розрізняти добро і зло та здійснювати свідомий моральний вибір.
В статье охарактеризованa спецификa религиозного гуманизма в контексте смысложизненной ориентации национальных (на примере конфуцианства) и мировых религий (путем сравнительного анализа морально-этических доктрин ислама и христианства). Отмечается, что общим в феномене религиозного гуманизма является стремление человека сквозь призму сакральности осознать свое место и предназначение в мире, искать и находить истину, лелеять любовь к Богу и к ближнему, производить умение различать добро и зло и осуществлять сознательный нравственный выбор.
The article described the specific religious humanism in the context of national life purport orientations (for example, Confucianism) and world religions (through comparative analysis of ethical doctrines of Islam and Christianity). Common phenomenon in religious humanism is the human desire to understand the place and purpose in the world, seek the truth, cherish the love of God and neighbor, produce ability to distinguish between good and evil and make conscious moral choices.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16741
Appears in Collections:2016 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Magerya.pdf211.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.