DSpace at library NPU Dragomanova » Освітній дискурс » Випуск 1 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15979
Title: Модель перекладу англійських комп’ютерних термінів на українську мову
Authors: Кивлюк, В. О.
Keywords: модель
переклад
комп’ютерна термінологія
терміноелемент
перекладач
model
translation
computer terminology
term
translator
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво "Гілея"
Citation: Кивлюк, В. О. Модель перекладу англійських комп’ютерних термінів на українську мову / В. О. Кивлюк // Освітній дискурс = Educational discourse : збірник наукових праць. – Київ : Вид-во «Гілея», 2017. – Вип. 1. – С. 145-154.
Abstract: У ході розроблення моделі перекладу було упорядковано послідовність процесів, які проходить комп’ютерний терміноелемент, від мови оригіналу до іншомовного еквіваленту. Було визначено, що на переклад слова-терміну впливає індивідуальність перекладача, його обізнаність у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, адже знаючись на даній сфері перекладач здійснить більш точний і адекватний переклад не тільки слова, а й тексту в цілому. Наступним пунктом моделі є контекст тексту (речення), бо завдяки контексту, перекладач, не знаючи слова, на інтуїтивному рівні здогадується його значення. Останнім пунктом даної моделі є метод перекладу: транскрипція та транслітерація, використання семантичних еквівалентів, морфемне або лексичне калькування чи копіювання, експлікація або описовий переклад. Виявлено, що переклад англомовних комп’ютерних термінів, зокрема, на українську мову є досить відповідальним завданням та потребує високого рівня знань, вмінь та навичок (відповідних компетенцій), як професійного перекладача так і фахівця інформаційно-комунікаційних технологій. Лише після проходження всіх етапів запропонованої моделі, англомовний комп’ютерний терміноелемент набуває належного слова-перекладу, у нашому випадку саме україномовного.
During the development of model of translation was ordered sequence of processes through which the computer term passes from the original language to a foreign equivalent. It was determined that the individuality of translator and his awareness of information and communication technologies affect the translation of the term. The translator will make a more accurate and adequate translation of not only the word, but also the text as a whole, if he will know this area well. The next point of the model is the context of the text (sentence). Because, due to the context, without knowing the words, the translator guesses its meaning on the intuitive level. The last point of this model is the translation method: transcription and transliteration, use of semantic equivalents, morpheme or lexical copying, explication or descriptive translation. It is revealed that the translation of English computer terms into the Ukrainian language is a rather responsible task and requires a high level of knowledge, skills and abilities (relevant competencies) as a professional translator and specialist in information and communication technologies. And after going through all these stages of the model of translating, the English computer term gets adequate translation, in this case is in Ukrainian.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15979
Appears in Collections:Випуск 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kyvliuk V.pdf281.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.