DSpace at library NPU Dragomanova » Освітній дискурс » Випуск 1 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15967
Title: Освітні стратегії формування духовності молоді в епоху інформаційно-високотехнологічного прогресу
Authors: Поліщук, Н. В.
Поліщук, В. Р.
Keywords: освітня стратегія
духовність
ноосферний
космічно-орієнтований
філософія освіти
педагогіка
інформаційно-високотехнологічний прогрес
educational strategy
spirituality
noosphere
space-focused
philosophy of formation
pedagogics
information-highlytechnological progress
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво "Гілея"
Citation: Поліщук, Н. В. Освітні стратегії формування духовності молоді в епоху інформаційно-високотехнологічного прогресу / Н. В. Поліщук, В. Р. Поліщук // Освітній дискурс = Educational discourse : збірник наукових праць. – Київ : Вид-во «Гілея», 2017. - Вип. 1. - С. 88-102.
Abstract: Важливість вивчення проблеми становлення духовності молоді в епоху сучасного прогресу обумовлена необхідністю формування нового способу мислення та відвернення глобальних криз людства. Існує проблема створення універсальної освітньої парадигми з урахуванням викликівінформаційно-високотехнологічного прогресу, який вимагає формування нової педагогіки – ноосферної космічно-орієнтованої, на основі якої здійсниться перехід від людини розумної до людини високодуховної (божественної). Проблему освітніх стратегій формування духовності молоді в дусі сучасної епохи досліджували В. Андрущенко, Т. Андрущенко, О .Базалук, Г. Берегова, Б. Гершунський, Л. Губерський, О. Кивлюк, Д. Свириденко та ряд інших. Постановка завдання. Стаття присвячена виявленню освітніх стратегій щодо формування духовності молоді та необхідністю впровадження в навчально- виховний процес ноосферної космічно- орієнтованої педагогіки, яка б відповідала сучасній епосі. Традиційні освітні цілі формування духовності потребують нового переосмислення, оскільки змінилися природні, суспільні та духовні умови життя. Показана недостатність філософсько-педагогічних парадигм щодо нових механізмів розвитку культури, поведінки, духовності та відповідальності молоді в час стрімкого зростання інформаційно-високотехнологічного прогресу – або відбудеться ноосферний космічно-орієнтований прорив у становленні повноцінної високодуховної особистості з перспективами розвитку людства, його духовним і суспільним оновленням або ж суспільство так і не зможе розв’язати глобальні кризи сучасності й уникнути можливих планетарно-космічних катастроф у майбутньому. Обґрунтована сутність ноосферної космічно-орієнтованої педагогіки, яка повинна базуватися на процесах навчання, виховання і розвитку підростаючих поколінь в дусі антропокосмізму й високої духовності та покликана формувати всеохоплюючий ідеальний образ людини майбутнього. Доведено, що у філософії освіти відповідні дослідження і його результати використовуються для отримання актуальної інформації про закономірності й організацію навчально- виховної роботи, тому у справі формування фундаментальних складових високої духовності молоді актуальним завданням стає створення оновленої педагогіки, яка повинна мати ноосферне космічно- орієнтоване спрямування з метою розв’язання проблем, які виникли в результаті функціонування інформаційно- високотехнологічного прогресу.
Urgency of the research. The importance of studying the problem of becoming spirituality of youth during an epoch of modern progress is caused by necessity formation of a new way of thinking and avoidance of global crises of mankind. Target setting. The problem of creation of a universal educational paradigm in view of calls of information-highlytechnological progress which demands formation of new pedagogics – a noosphere space-focused on the basis of which transition from the person reasonable will be carried out to the person highlyspiritual (divine). Actual scientific researches and issues analysis. The problem of educational strategy of formation of spirituality of youth in spirit of a modern epoch V. Andrushchenko, T. Andrushchenko, O. Bazaluk, G. Beregova., B. Gershunsky, L. Gubersky, O. Kivljuk, D. Sviridenko and others. The research objective. The article reveals the educational strategy concerning formation spirituality of youth and necessity of introduction for teaching and educational process noosphere space-focused pedagogics which would answer a modern epoch. The statement of basic materials. The traditional educational purposes of formation of spirituality require new reconsideration as natural, public and spiritual conditions of a life have changed. Insufficiency of philosophical-pedagogical paradigms concerning new mechanisms of development of culture, behaviour, spirituality and the responsibility of youth during prompt growth of information-highly technological progress is shown – or takes place noosphere the space-focused break in becoming high- grade it is highspiritual person with prospects of development of mankind, to its spiritual and public updatings or the society and cannot solve global crises of the present and avoid possible planetary-space accidents in the future. The proved essence noosphere the space-focused pedagogics which should be based on processes of training, education and developments of rising generations in spirit anthropocosmism and high spirituality and is called to form a comprehensive ideal image of the person of the future. Conclusions. It is proved, that in philosophy of formation corresponding researches and its results are used for reception of the actual information on laws and the organization of teaching and educational work, therefore in business of formation fundamental compound high spirituality of youth actual problem becomes creation of the updated pedagogics which should have a noosphere the space-focused direction with the purpose of the decision of problems which have resulted from functioning information-highlytechnological progress.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15967
Appears in Collections:Випуск 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polischuk N_Polischuk V.pdf4.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.