DSpace at library NPU Dragomanova » Освітній дискурс » Випуск 1 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15943
Title: Теоретичні та практичні аспекти управління якістю освіти в умовах еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань»
Authors: Воденніков, С. А.
Keywords: управління якістю освіти
якість освіти
інформаційне суспільство
«суспільство знань»
інформатизація
education quality management
education quality
information society
“knowledge society”
informatization
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во "Гілея"
Citation: Воденніков, С. А. Теоретичні та практичні аспекти управління якістю освіти в умовах еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» / С. А. Воденніков // Освітній дискурс = Educational discourse : збірник наукових праць. – Київ : Вид-во «Гілея», 2017. – Вип. 1. – С. 34-48.
Abstract: Якість освіти - це максимальне розкриття творчих можливостей людини, її здібностей до самоосвіти і самонавчання як основної ціннісної установки в умовах еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань». Задача підвищення якості освіти – це надати майбутньому працівникові широку освіту, включаючи знання у сфері підприємництва, менеджменту, вирішення кризових ситуацій, інформаціології, а також навчити навичкам сприйняття нових знань. В умовах еволюції інформаційного суспільства в «суспільство знань» інноваційна діяльність є одним з ключових факторів виробництва, в контексті якого інновація перетворюється на ключовий ресурс, а інтелектуальні та технічні здібності виступають основою багатства як індивідуумів, так ВНЗ і всієї країни. Доведено, що слід розвивати механізми управління якістю освіти в умовах інформаційного суспільства та глобалізації, направлені на підвищення ефективності якості освіти та підготовки високопрофесійних і висококомпетентних фахівців, здатних працювати в умовах конкурентоспроможного середовища.
The quality of education is the maximum opening of creative possibilities of a man, their abilities to self-education and self-learning as the main value orientations under the conditions of evolution from information society to “knowledge society”. The task of education quality improvement is to give future workers a broad education, including knowledge in the field of entrepreneurship, management and solution of crisis situations, informatiology, and to teach the skills of new knowledge perception. Under the conditions of evolution of information society into “knowledge society”, innovation activity is one of the key factors of production in the context of which innovation becomes a key resource, and intellectual and technical abilities are the basis of wealth for both individuals, Universities and the country. It is proved that it is necessary to develop mechanisms of education quality management under the conditions of information society and globalization, aimed to enhance the effectiveness of the quality of education and training of highly professional and highly competent professionals able to work in a competitive environment.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15943
Appears in Collections:Випуск 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vodennìkov.pdf4.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.