DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет соціально-економічної освіти та управління » Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15466
Title: Феномен етнічності у зарубіжному науковому дискурсі: філософське осмислення
Authors: Євтух, Володимир
Колесніченко, Максим
Issue Date: 2016
Publisher: ТОВ "НВП "Інтерсервіс"
Citation: Євтух В. Феномен етнічності у зарубіжному науковому дискурсі: філософське осмислення : монографія / Володимир Євтух, Максим Колесніченко. – Київ : ТОВ "НВП "Інтерсервіс", 2016. – 238 с.
Abstract: Монографічне дослідження присвячене аналізу західного наукового дискурсу феномена етнічності у філософській науці. Обґрунтовано теоретико-методологічні засади наукового дискурсу з проблем етнічності; відтворено можливості філософської науки у з’ясуванні сутності етнічної диверсифікації країн у сучасному світі, визначені її чинники та наслідки для етнонаціонального розвитку поліетнічних країн; проаналізовано процес концептуалізації понять «етнічність», «етнічна ідентичність», «етнічна інакшість» у західному науковому просторі; з’ясовано смислову наповненість термінів та понять, за допомогою яких розкривалася сутність феномена етнічності та його функціональних аспектів («етнічна ідентичність», «етнічна інакшість»), та адаптовано до вітчизняних дослідницьких традицій; представлено процес структурування дослідницького поля феномена етнічності у його структурно-організаційному та теоретико-методологічному вимірах; визначені типи та форми вияву етнічної ідентичності та перспективи її розвитку; проаналізовано роль конструкту етнічної «інакшості» у міжетнічній взаємодії та її динаміки у соціокультурних контекстах поліетнічних країн; здійснено спробу спроектувати вплив західного етнодискурсу на інтенсифікацію досліджень з етнічної проблематики в українському науковому просторі. У монографії представлені основні напрямки та теми західного наукового дискурсу й вклад дослідників етнічності європейських та північноамериканських країн – активних áкторів етнодискурсу у його розвиток та можливості участі у ньому українських дослідників.
The book deals with the analysis of foreign scientific discourse of the phenomenon of ethnicity in philosophical aspect. Theoretical and methodological basis of the scientific discourse on ethnic issues are substantiated. Three main topics of the discourse presenting such phenomena as ethnic diversification in contemporary world, ethnic identity and ethnic «othering» are defined. The possibilities of philosophical science in disclosing of the essence of ethnic diversification and its consequences for ethno-national development of polyethnic countries are illustrated. The institualized essence of terms and notions in the field of ethnicity and its functional aspects adopted to Ukrainian research traditions are defined and analyzed. The process of a conceptualization of notions «ethnicity», «ethnic identity», «ethnic othering» in philosophical paradigm of Western scientific space are analyzed; the process of structuring of research field of the phenomenon of ethnicity in its structural/organizational and theoretical/methodological dimensions are presented; types and forms of manifestation of ethnic identity and its perspectives of a development in the frame of philosophical understanding with accent upon its reconstruction and destruction and social representation are defined; the role of construct of ethnic «othering» in a interethnic communication and its dynamics in socio-cultural contexts of polyethnic countries are analyzed; the influence of Western ethnodiscourse upon an intensification of a research in ethnic problematics in Ukrainian scientific space is projecting. Main directions and main topics of Western scientific discourse and contribution of researchers of ethnicity in European and North-American countries into its development.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15466
ISBN: 978-617-696-543-5
Appears in Collections:Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yevtukh.pdf1.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.