DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 1(54) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15223
Title: Дослідження біомеханічних особливостей спортсменів гирьового спорту різного рівня успішності
Authors: Галашко, О. І.
Keywords: біомеханіка
гирьовий спорт
биомеханика
гиревой спорт
biomechanics
weightlifting
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Галашко О. І. Дослідження біомеханічних особливостей спортсменів гирьового спорту різного рівня успішності / О. І. Галашко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Фізична культура і спорт : 36. наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Випуск 1 (54)15. - C. 23-26
Abstract: У статті наведено відомості щодо біомеханічних особливостей спортсменів з різним рівнем майстерності. Стверджується правочинність відбору у цьому виді спорту, що базується на антропометричному дослідженні верхніх кінцівок. Використання основних положень геометрії мас при аналізі техніки у гирьовому спорті дає змогу виділити головні і провідні ланки, які відповідальні за забезпечення високого результату. Оцінка якості виконання вправ з урахуванням біомеханічних закономірностей дозволяє удосконалити спортивну техніку. Співставлення біомеханічних показників у спортсменів різного рівня майстерності доводить їх важливість при оцінці якості підготовки у гирьовому спорті та дає змогу підвищити функціональні можливості спортсменів. Застосування біомеханіки в гирьовому спорті є суттєвим чинником удосконалення підготовки за рахунок покращання техніки, оптимізації функціональних можливостей тощо.
В статье приведены сведения относительно биомеханических особенностей спортсменов с разным уровнем мастерства. Утверждается правомочность отбора в этом виде спорта, который базируется на антропометрическом исследовании верхних конечностей. Использование основных положений геометрии масс при анализе техники в гиревом спорте дает возможность выделить главные и ведущие звенья, какие ответственные за обеспечение высокого результата. Оценка качества выполнения упражнений с учетом биомеханических закономерностей позволяет усовершенствовать спортивную технику. Сопоставление биомеханических показателей у спортсменов разного уровня мастерства доводит их важность при оценке качества подготовки в гиревом спорте и дает возможность повысить функциональные возможности спортсменов. Применение биомеханики в гиревом спорте является существенным фактором усовершенствования подготовки за счет улучшения техники, оптимизации функциональных возможностей и тому подобное.
In the article there are some facts about biochemical features of sportsmen with different master levels. The right selection in this kind of sport is concerned, which is based on anthropometric research of upper extremities. The implementation of mass geometry key points in analysis of weightlifting methods gives an opportunity to mark essential and remarkable parts which provide the high results. The evaluation of exercise performing quality considering the biochemical regularities allows to improve sports technique. The comparison of biochemical rates of sportsmen with different master levels proves the importance in evaluation of training quality in weightlifting and gives a chance to increase sportsmen’s functional skills. Application of biomechanics in weightlifting is of key importance in training improvement by means of techniques mastering, optimizing the functional skills, etc.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15223
Appears in Collections:Випуск 1(54)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Galashko.pdf356.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.