DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 4(59) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15202
Title: Сформованість ціннісного ставлення студентів до фізичної культури
Authors: Остапов, А. В.
Мусіяченко, Є. С.
Гордієнко, О. В.
Keywords: ціннісне ставлення
здоровий спосіб життя
ценностное отношение
здоровый образ жизни
the valued relation
healthy way of life
Issue Date: 2015
Citation: Остапов А. В. Сформованість ціннісного ставлення студентів до фізичної культури / А. В. Остапов, Є. С. Мусіяченко, О. В. Гордієнко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури : Фізична культура і спорт: 36. наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Випуск 4 (59)15. – С. 57-60
Abstract: У статті розглядаються проблеми збереження і зміцнення здоров’я студентської молоді у контексті їх ціннісного ставлення до фізичної культури як запоруки успішної майбутньої професійної діяльності. Загальновідома перевірена на історичному досвіді та покладена в основу законодавчої бази багатьох держав теза: освіта є основою інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства. При цьому основною метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення його освітнього рівня, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями. Поряд з отриманням систематизованої і стандартизованої відповідно до потреб держави суми знань, умінь і навичок, обов’язковою умовою реалізації будь-яких освітніх програм є збереження і зміцнення здоров’я студентської молоді, які в найближчому майбутньому будуть реалізовувати такі важливі соціальні функції суспільства, як професійно-трудова, репродуктивна, інтелектуальна і моральна. Дане твердження повною мірою відноситься до студентів вищих навчальних закладів, які освоюють сучасні складні види діяльності, серед яких важливе місце займає професійно-прикладна фізична підготовка. Одним з традиційних і, в той же час перспективних, напрямів зміцнення здоров’я студентів, підвищення стійкості їх організму до несприятливих факторів навколишнього середовища, є фізична підготовка. Вона являє собою складову частину фізичного виховання, яка полягає у формуванні рухових умінь і навичок людини, розвитку її фізичних якостей і здібностей з урахуванням особливостей професійної діяльності. Здоров’я підростаючого покоління й молоді є головним надбанням суспільства, задля зміцнення якого докладають зусилля все більше фахівців різних галузей, зокрема медицини, педагогіки, фізичного виховання.
В статье рассматриваются проблемы сохранения и укрепления здоровья студенческой молодежи в контексте их ценностного отношения к физической культуре как залогу успешной будущей профессиональной деятельности.
In the article the problems of maintenance and strengthening of health of student young people are examined in a context them the valued attitude toward a physical culture as mortgage of successful future professional activity. The well-known is checked for historical experience and fixed in basis of legislative base many held thesis: education is basis of intellectual, cultural, spiritual, social, economic development of society. Thus the primary purpose of education is all-round development of man as personality and the greatest value of society, development of her talents, mental and physical abilities, education of high moral qualities, forming of citizens apt at a conscious public choice, enriching on this basis of intellectual, creative, cultural potential of people, increase of him educational level, providing of national economy skilled specialists. Next to the receipt of the state of sum of knowledge, abilities and skills systematized and standardized in accordance with necessities, the obligatory condition of realization of any educational programs are maintenance and strengthening of health of student young people, that will realize such important social functions of society in the near future, as professionally-labour, reproductive, intellectual and moral. This statement to a full degree behaves to the students of higher educational establishments, that master the modern difficult types of activity, among that an important place is occupied by the professionally-applied physical preparation. One of traditional and, at the same time perspective, directions of strengthening of health of students, increase of firmness of their organism to the unfavorable factors of environment, there is physical preparation. She shows a soba component part of P.E, that consists in forming of motive abilities and skills of man, development of her physical qualities and capabilities taking into account the features of professional activity. A health of rising generation and young people is main acquisition of society the all more specialists of different branch make effort for the sake of strengthening of that
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15202
Appears in Collections:Випуск 4(59)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ostapov_Musiachenko_Gordienko.pdf283.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.