DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 4(59) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15195
Title: Формування духовно-фізичних якостей студентів у системі фізичного виховання медичного університету
Authors: Лупало, О. В.
Гавриш, А. Л.
Keywords: педагогічні умови
система фізичного виховання
духовно-фізичні якості
педагогические условия
система физического воспитания
духовно физические качества
pedagogical terms
system of P.E
spiritually-physical qualities
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Лупало О. В. Формування духовно-фізичних якостей студентів у системі фізичного виховання медичного університету / О. В. Лупало, А. Л. Гавриш // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури : Фізична культура і спорт: 36. наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Випуск 4 (59)15. – С. 38-41
Abstract: У статті розкрито теоретичне обґрунтування педагогічних умов формування духовно-фізичних якостей студентів у системі фізичного виховання медичного університету. Фізична культура особистості вважається основою соціально-культурного буття індивіда, невід’ємним складником його загальнолюдської й професійної компетентності. Як інтегрований результат виховання й професійної підготовки фізична культура особистості визначається ставленням людини до свого психосоматичного здоров’я, рівнем розвитку фізичних можливостей, а також активністю життєвої позиції. Стан здоров’я сучасної студентської молоді є однією з найактуальніших проблем сьогодення. Законодавчі й нормативні документи про вищу освіту спрямовують увагу вчених і педагогів – практиків на фізичне та моральне здоров’я нації [8]. Питання формування, збереження і зміцнення індивідуального здоров’я молоді, що навчається, має особливу соціальну значущість, оскільки від стану здоров’я цієї категорії населення залежить здоров’я нації. Інтенсифікація навчального процесу у виших навчальних закладах негативно позначається на показниках здоров’я студентів: їх фізичному розвитку, функціональному стані, психічному і репродуктивному здоров’ї. Стан здоров’я студентської молоді викликає серйозне занепокоєння. Не дивлячись на усталену думку, що молодь – найбільш здорова категорія населення, саме у віці 17-20 років спостерігаються найвищі темпи зростання захворюваності практично по всіх класах хвороб, причому, переважно по тих, які формують хронічні патології. Це диктує необхідність постійного моніторингу стану їх здоров’я і вживання адекватних лікувальних і профілактичних заходів. Визначальним чинником погіршення стану здоров’я студентської молоді є відсутність у багатьох з них пріоритетної спрямованості на здоров’я та мотивації до ведення здорового способу життя.
Раскрыто теоретическое обоснование педагогических условий формирования духовно физических качеств студентов в системе физического воспитания медицинского университета.
In the article the theoretical ground of pedagogical terms of forming of spiritually-physical qualities of students is exposed in the system of P.E of medical university. The physical culture of personality is considered basis of sociocultural existence of individual, by an inalienable constituent him common to all mankind and professional competence. As the integrated result of education of professional preparation the physical culture of personality is determined by attitude of man toward the psychosomatic health, by the level of development of physical possibilities, and also activity of vital position. The state of health of modern student youth is one of the most actual problems of present time. Legislative and normative documents about higher education send attention of scientists and pedagogical - practical workers to the physical and moral health of nation [8]. The question of forming, maintenance and strengthening of individual health of young people that studies, has the special social meaningfulness, as a health of nation depends on the state of health of this category of population. Intensification of educational process in high educational establishments negatively affects indexes of health of students: them physical development, functional state, psychical and reproductive health. The state of health of student of young people causes a serious disturbance. In spite of the settled opinion, that young people are the most healthy category of population, exactly in age 17-20 there are the greatest rates of increase of morbidity practically on all classes of illnesses, thus, mainly for those that form chronic pathologies. It dictates the necessity of the permanent monitoring of the state of their health and acceptance of adequate curative and prophylactic measures. The determinative of worsening of the state of health of student young people is absence at many of them priority orientation on a health and motivations to the conduct of healthy way of life.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15195
Appears in Collections:Випуск 4(59)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lupalo_Gavrish.pdf292.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.