DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 4(59) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15184
Title: Моделювання системи формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури
Authors: Без’язичний, Б. І.
Keywords: модель
система
етична компетентність
модель
система
этическая компетентность
model
system
ethical competence
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Без’язичний Б. І. Моделювання системи формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури / Б. І. Без’язичний // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури : Фізична культура і спорт: 36. наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Випуск 4 (59)15. - С. 4-7
Abstract: Стаття присвячена проблемі побудови системи формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури на засадах цілісності, структурованості й функціональності. На основі вивчення різних підходів до освітнього процесу встановлено, що в будь-якій системі присутні змістовий (компоненти системи, структура внутрішніх і зовнішніх взаємозв'язків, функціональність, інтегративні якості, узагальненість), процесуальний і результативний (дидактичний, когнітивний, управлінський, контрольно-корекційний і проектувальний процеси, процеси педагогічного впливу, професійного самовдосконалення й динаміки особистісного розвитку студентів) аспекти. В статті наведено перелік принципів, які необхідно дотримуватись при розробці моделі науково-методичного забезпечення системи формування досліджуваної нами якості майбутнього вчителя фізичної культури. На підставі вивчення широкого кола досліджень автор дійшов висновку, що така модель характеризується взаємозалежними науковими, методичними й освітніми процедурами та має концептуально-цільову, структурно-змістову, технологічну й контрольно-корекційну складові.
Статья посвящена проблеме построения системы формирования этической компетентности будущего учителя физической культуры на принципах целостности, структурированности и функциональности. На основе изучения различных подходов к образовательному процессу установлено, что в любой системе присутствует смысловой (компоненты системы, структура внутренних и внешних взаимосвязей, функциональность, интегративные качества, обобщенность), процессуальный и результативный (дидактический, когнитивный, управленческий, контрольно-коррекционный и проектировочный процессы, процессы педагогического влияния, профессионального самосовершенствования и динамика саморазвития студентов) аспекты. В статье приведен перечень принципов, которые необходимо соблюдать при разработке модели научно-методического обеспечения системы формирования исследуемого нами качества будущего учителя физической культуры. На основании изучения широкого круга исследований автор приходит к выводу, что такая модель характеризуется взаимосвязанными научными, методическими и образовательными процедурами и имеет концептуально-целевую, структурно-смысловую, технологическую и контрольно-коррекционную составляющие.
The article is devoted to a problem of creation of system of formation of ethical competence of future teacher of physical culture on the principles of integrity, structure and functionality. On the basis of studying of various approaches to educational process it is established that at any system there are semantic (components of system, structure of internal and external interrelations, functionality, integrative qualities, generality), procedural and productive (didactic, cognitive, administrative, control and correctional and design processes, processes of pedagogical influence, professional self-improvement and dynamics of selfdevelopment of students) aspects. The article presents a set of principles that must be followed in designing the scientific and methodological support system we are studying the formation of the quality of future teacher of physical culture. On the basis of a wide range of research, the author concludes that this model is characterized by interrelated scientific, methodical and educational procedures and is conceptually-oriented, structural and semantic, technological, control and corrective components.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15184
Appears in Collections:Випуск 4(59)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bezyazichnuy.pdf296.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.