DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет іноземної філології » Наукові праці Факультету іноземної філології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14715
Title: Виховання естетичної культури студентів в умовах університету
Other Titles: The upbringing aesthetic culture of students in the conditions of university
Authors: Петько, Людмила Василівна
Keywords: естетичне виховання
естетична культура
особистість
студент
університет
эстетическое воспитание
эстетическая культура
личность
студент
университет
upbringing
aesthetic upbringing
aesthetic culture
personality
student
university
Issue Date: 2017
Publisher: Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В.
Citation: Петько Л. В. Виховання естетичної культури студентів в умовах університету / Л. В.Петько // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка : зб. наук. пр. –– Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2017. − Вип. 1. – С. 262−268. - ISSN 2412-9208
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Представлено погляди сучасних науковців на розуміння сутності наукового поняття «естетична культура», окреслено її роль у вихованні, зокрема, естетичному, майбутніх випускників вищих навчальних закладів. Естетична культура розглядається автором як складне психолого-педагогічне явище, яке охоплює усі сфери буття людини, розвитку і виховання студентської молоді. Окреслено основні завдання, які передбачає виховання естетичної культури сучасних студентів.
Представлены взгляды современных ученых на понимание сущности научного понятия «эстетическая культура», определена его роль в воспитании, в частности, эстетическом, будущих выпускников высших учебных заведений. Эстетическая культура рассматривается автором как сложное психолого-педагогическое явление, которое охватывает все сферы бытия человека, развития и воспитания студенческой молодежи. Определены основные задачи в процессе воспитание эстетической культуры современных студентов.
In the article on the basis of analysis of this problem in scientific theory the nature of the scientific notions «upbringing», «aesthetic upbringing», «aesthetic culture» are given; their role and place in the aesthetic education of personality is defined. It is proved that in the process of aesthetic education the aesthetic development of a personality and development her/his aesthetic culture is formed.
Description: 1. Бабенко Т.В. Формування естетичного смаку у студентів вищих педагогічних навчальних закладів засобами іноземних мов : автореф. дис. … к.пед.наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Т.В.Бабенко. – Житомир, 2006. – 20 с. 2. Вовк Л. Українсько-аглійський словник навчально-педапгогічних понять та термінів : метод. пос. / укл. Л.Вовк, О.Падалка, Г.Панченко [та ін.]. К. : Український центр духовної культури, 2006. – 154 с. 3. Гук Н.Ф. Теоретичні передумови формування естетичної культури / Н.Ф.Гук // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць.Вип.18 – К. :Логос, 2013. – С. 193−199. 4. Дмитраш О.П. Формирование эстетической культуры студентов технических вузов / О.П.Дмитраш // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : наук. журнал. – 2011. − № 5 (46). − С. 46−52. 5. Естетика : підручник / Л.Т. Левчук, Д.Ю.Кучерюк, В І.Панченко ; за заг, ред. Л. Т. Левчук. − К. :-Вища шк., 1997. − 399 с. 6. Концепція естетичного виховання учнівської молоді в умовах відродження української національної культури // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. - 1992. − №5. − С. 2−9. 7. Концепція національного художнього виховання дітей, учнівської та студентської молоді в умовах відродження української національної культури // Освіта. − 1995. − 6 вересня (№ 5). − С. 3. 8. Королева Г.М. Система эстетической подготовки студентов в высших учебных заведениях / Г.М.Королева, Г.А.Петрова ; [науч. ред. Т.В. Шуртакова]. -– Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1984. – 180 с. 9. Мамчур Н.С. Теоретико-методологічні засади поняття «естетична культура особистості»/ Н.С.Мамчур // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 7, Том V (60) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2016. – С. 136–144. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2016_3_38 10. Новий тлумачний словник української мови : в 3 т. / [укл. В.Яременко та ін.]. – К. : Вид-во «Аконіт», 2008. – Т. 1. – 928 с. 11. Новий тлумачний словник української мови : в 3 т. / [укл. В.Яременко та ін.]. – К. : Вид-во «Аконіт», 2008. – Т. 2. – 928 с. 12. Новий тлумачний словник української мови : в 3 т. / [укл. В.Яременко та ін.]. – К. : Вид-во «Аконіт», 2008. – Т. 3. – 864 с. 13. Новейший философский словарь / сост. и гл. научн. ред. А.А. Грицанов. – [3-е изд., исправл.]. - Мн. : Книжный Дом. 2003. - 1280 с. - (Мир энциклопедий). 14. Ожегов С.И. Словарь русского языка: ок. 57 000 слов / С.И.Ожегов ; под ред. д-ра. филол. наук, проф. Н. Ю.Шведовой. – [14-е изд., стереотип.]. – М. : Рус. язык, 1983. – 816 с. 15. Петько Л.В. Виховний потенціал методу ситуаційного аналізу («Case study» method) у формуванні професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету / Л.В.Петько // Науковий часопис НПУ імені М.Д.Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання : зб. наук. пр. ; за ред. академіка В.І.Бондаря. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Вип. 27. – С. 133–140. 16. Петько Л.В. Впровадження української національної ідеї в процес іншомовної освіти майбутніх педагогів / Л.В.Петько // Вища освіта України. − 2013. – № 2. – С. 68–74. 17. Петько Л.В. Єдність навчання і виховання у формуванні професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища : монографія / Л.В.Петько. − Київ : Талком, 2016. – 320 с.; бібліогр. 18. Петько Л.В. Реалізація морально-суспільної проблематики у формуванні професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету / Л.В.Петько // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 55. – С. 166–173. 19. Петько Л.В. Формування духовних цінностей студентської молоді шляхом створення професійно спрямованого іншомовного навчального середовища в умовах університету (на прикладі вивчення англійською мовою новели О'Генрі «Останній листок») / Л.В.Петько // Проблеми освіти: наук. зб. − 2014. – № 79. – С. 302–307. 20. Петько Л.В. Формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету шляхом розгляду моральних орієнтирів студентів / Л.В.Петько // Педагогічний альманах : зб. наук. праць ; редкол. В.В.Кузьменко [та ін.]. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Вип. 29. – С. 164−172. 21. Помыткин Э.А. Развитие духовного потенциала и глубинные преобразования личности / Э.А.Помыткин // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. пр. – 2015. − № 1 (64). − С. 200−223. 22. Про затвердження Концепції художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах та Комплексної програми художньо - естетичного виховання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах: наказ М-ва освіти і науки України від 25 лютого 2004 р. // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. − 2004. − №10. − С. 3−32. 23. Пташук О.А. Естетична культура особистості як мета естетичного виховання: теоретичний аналіз / О.А.Пташук // Інноватика у вихованні. – 2016. – Вип. 3. – С. 289−295. 24. Bihter Ziyagil. Fashion [Web site]. − Available mode : https://www.youtube.com/watch?v=ehxBkiI3RqM 25. Liana Collins. Beren Saat fashion dresses (2010) [Web site]. − Available mode : https://www.youtube.com/watch?v=tGgn_Ig7o90 26. Shcholokova O.P. Art and pedagogical designing as a means of improvement ofmusic teacher’s professional preparing / O.P. Shcholokova // Economics, management, law: socio-economical aspects of development: Collection of scientific articles. Volum 2. − Edizioni Magi – Roma, Italy. – 2016. – P. 265−268. 27. Ternopilska V.I. Theoretical aspects of the phenomenon «aesthetic sense» / V.I.Ternopilska // Perspective directions of scientific researches: Collection of scientific articles. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2016. − P. 339−344.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14715
Appears in Collections:Наукові праці Факультету іноземної філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pet'ko, 2017.pdfфахова стаття513.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.