DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет менеджменту освіти та науки » Наукові праці Факультету менеджменту освіти та науки »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14239
Title: Сучасна вища освіта в умовах конкуренції на ринку освітніх послуг: порівняльний аналіз досвіду країн Чорноморського регіону
Other Titles: Современное высшее образование в условиях конкуренции на рынке образовательных услуг : сравнительный анализ опыта стран черноморского региона
Modern higher education in the conditions of competitive education market: comparative analysis of experience of countries of black sea region
Authors: Бобрицька, Валентина Іванівна
Keywords: вища освіта
высшее образование
educational services
країни Чорноморського регіону
освітні послуги
ринок освітніх послуг
образовательные услуги
рынок образовательных услуг
страны Черноморского региона
countries of the Black Sea region
market of educational services
higher education
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во Нац. авіац. ун-ту "НАУ-друк"
Citation: Бобрицька В. І. Сучасна вища освіта в умовах конкуренції на ринку освітніх послуг: порівняльний аналіз досвіду країн Чорноморського регіону / В. І. Бобрицька // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2016. – Вип. 1(8). – С. 17 – 22
Abstract: У статті здійснено узагальнення напрацювань учених, змісту сучасних нормативно-правових засад щодо визначення сутності поняття «освітні послуги» як комплексу визначених законодавством, освітньою програмою чи договором дій суб’єкта освітньої діяльності, що мають визначену вартість та спрямовані на досягнення здобувачем освіти очікуваних результатів навчання; представлено результати порівняльного аналізу досвіду країн Чорноморського регіону з розвитку сучасної вищої освіти в умовах зростання конкуренції на ринку освітніх послуг.
В статье осуществлено обобщение наработок ученых, содержание современных нормативно-правовых документов по определению сущности понятия «образовательные услуги»; установлено, что «образовательные услуги» – это комплекс обозначенных законодательством, образовательной программой или договором действий субъекта образовательной деятельности, имеют определенную стоимость и направленные на достижение обучаемым ожидаемых результатов образования. Автором представлены результаты сравнительного анализа опыта стран Черноморского региона по развитию современного высшего образования в условиях роста конкуренции на рынке образовательных услуг.
In the article generalization of works of scientists, maintenance of modern normatively-legal principles is carried out in relation to determination of essence of concept «educational services» as complex of certain by a legislation, educational program or agreement of actions of subject of educational activity, that have a certain cost and sent to achievement of formation of the expected results of studies a bread-winner; the results of comparative analysis of experience of countries of the Black Sea region are presented from development of modern higher education in the conditions of increase of competition at the market of educational services.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14239
Appears in Collections:Наукові праці Факультету менеджменту освіти та науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_Stattya_Bobrytska_2016.PDFОсновна стаття502.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.