DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 4(74) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14190
Title: Соціально психологічні складові іміджу спортивного тренера як суб’єкта спортивної діяльності
Authors: Петровська, Т.
Малиновський, А.
Keywords: міжособистісна взаємодія
імідж тренера
психологічна структура іміджу
межличностное взаимодействие
имидж тренера
психологическая структура имиджа
interpersonal interaction
the image of a coach
the image of a coach, a psychological structure of the image
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Петровська Т. Соціально психологічні складові іміджу спортивного тренера як суб’єкта спортивної діяльності / Т. Петровська, А. Малиновський // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. - Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), Вип. 4 (74). - C. 74-77
Abstract: Сучасний погляд на тренувальний процес передбачає не тільки аналіз процесу впливу тренера на спортсмена і результати змагальної діяльності, але і певний інтерес до особистості того хто керує цим процесом, тобто тренера. Імідж великою мірою визначає ефективність тренера. Ряд авторів підкреслюють важливість проблеми формування ефективного іміджу (образу) тренера, тобто дієвого, який реально сприяє підвищенню результативності змагальної діяльності спортсменів. На сьогодні проблема іміджу спортивного тренера залишається не достатньо вивченою. Мета. Теоретичний аналіз проблеми впливу іміджу тренера на результативність спортивної діяльності; теоретичне обґрунтування соціальних і психологічних складових іміджу спортивного тренера. Результати. Приналежність до спортивної команди та роль тренера в ній для досягнення високого спортивного результату є категоріальною цінністю для спортсменів. Образ тренера впливає на якість та зміст взаємодії та формується через форми міжособистісного відображення: конкретно-почуттєвого відображення (зовнішній вигляд), узагальненого відображення (поняття), афективного відображення (відношення), конкретно-інструментального (діяльність). Структура іміджу включає когнітивну, афективну та поведінкову складову особистості носія іміджу, яка має своє емоційне забарвлення та оціночне ставлення у суб’єкта сприйняття. Висновки. Імідж тренера може розглядатись як фактор підвищення ефективності групової взаємодії в тому випадку якщо актуальний професійний імідж співпадає з очікуваним та ідентифікується з груповим успіхом та задоволеністю потреб спортсменів.
Современный взгляд на тренировочный процесс предполагает не только анализ процесса влияния тренера на спортсмена, но и определенный интерес к личности тренера. Имидж во многом определяет эффективность тренера. Ряд авторов подчеркивают важность проблемы формирования действенного, эффективного имиджа тренера, способствующего повышению результативности соревновательной деятельности спортсменов. На сегодня проблема имиджа спортивного тренера остается недостаточно изученной. Цель. Теоретический анализ проблемы влияния имиджа тренера на результативность спортивной деятельности; теоретическое обоснование социальных и психологических составляющих имиджа спортивного тренера. Результаты. Принадлежность к спортивной команде и роль тренера в ней для достижения высокого спортивного результата является категориальной ценностью для спортсменов. Образ тренера влияет на качество и содержание взаимодействия и формируется через формы межличностного отражения: конкретно-чувственного отражения (внешний вид), обобщенного отражения (понятие), аффективного отражения (отношения), конкретно-инструментального (деятельность). Структура имиджа включает когнитивную, аффективную и поведенческую составляющую личности носителя имиджа. Заключение. Имидж успешного тренера можно рассматривать как эмоционально окрашенный психический образ- представление, который в восприятии спортсменов идентифицируется с групповым и персональным спортивным успехом, с удовлетворением потребностей, и который способен побудить к повышению результативности действий спортсменов.
The modern view of the training process involves not only the analysis of the influence of the coach to athlete, but also a certain interest in the coach's personality. Image largely determines the effectiveness of a coach. Some authors emphasize the importance of the problem of forming an effective, efficient image of a coach that helps to improve the performance of competitive activities of athletes. At present, the problem of the image of a sports coach remains understudied. Objective. A theoretical analysis of the problem of the influence coach image on the effectiveness of sports activities; theoretical basis of social and psychological components of the image of a sports coach. Results. Belonging in a sports team and the role of the coach in it for achievement of high sports result is a categorical value for athletes. The image of a coach influences the quality and content of the communication and is formed through a form of interpersonal reflection: reflection sensory (appearance), generalized reflection (the concept), the reflection of affective (attitude), the concrete tool (activities). Image structure includes cognitive, affective and behavioral component of the coach personality. Conclusion. The image of a successful coach can be seen as emotionally charged mental image, which in the perception of athletes is identified with the group and solo sports success, and which is able to induce an increase in the effectiveness of athletes action.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14190
Appears in Collections:Випуск 4(74)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petrovska_Malinowskiy.pdf303.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.