DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 4(74) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14137
Title: Програма удосконалення швидкісно-силової підготовленості кваліфікованих бадмінтоністів із використанням варіативних модулів тренувальних засобів
Authors: Каратник, І. В.
Гречанюк, О. О.
Пітин, М. П.
Бубела, О. Ю.
Keywords: програма
педагогічний експеримент
кваліфіковані бадмінтоністи
программа
педагогический эксперимент
квалифицированные бадминтонисты
program
pedagogical experiment
skilled badminton players
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Каратник І. В. Програма удосконалення швидкісно-силової підготовленості кваліфікованих бадмінтоністів із використанням варіативних модулів тренувальних засобів / І. В. Каратник, О. О. Гречанюк, М. П. Пітин, О. Ю. Бубела // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. - Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), Вип. 4 (74). - С. 38-42
Abstract: У спортивній практиці бадмінтону наявне протиріччя між значенням, сучасними вимогами до швидкісно-силової підготовленості у бадмінтоні та недостатнім обґрунтуванням теоретичних та методичних положень спеціальної фізичної підготовки кваліфікованих бадмінтоністів зумовило актуальне науково-практичного завдання. Мета дослідження: охарактеризувати програму удосконалення швидкісно-силової підготовленості бадмінтоністів на етапі спеціалізованої базової підготовки із використанням варіативних модулів тренувальних засобів та її реалізацію у педагогічному експерименті. Реалізація та перевірка програми в умовах педагогічного експерименту передбачала утворення трьох експериментальних груп, які займалися відповідно за трьома варіантами програми із різною послідовністю варіативних модулів тренувальних засобів швидкісно-силової підготовки бадмінтоністів. Кожен із трьох модулів для різних варіантів програми підготовлених для педагогічного експерименту тривав впродовж восьми тижневих мікроциклів та передбачав включення до тренувальних занять тричі на тиждень вправ швидкісно-силової спрямованості. Модулі швидкісно-силових вправ виконувався на початку основної частини заняття після двадцятихвилинного розминання і тривав в межах 22 хв. 30 с – 26 хв. 24 с. Організація дослідження дає підстави для визначення ефективності окремих застосованих модулів (8 тижневий) та варіантів програми (24 тижневий) цикли підготовки.
В статье охарактеризовано программу совершенствования скоростно-силовой подготовленности бадминтонистов на этапе специализированной базовой подготовки с использованием вариативных модулей тренировочных средств и ее реализацию в педагогическом эксперименте. Реализация и проверка программы в условиях педагогического эксперимента предусматривала образование трех экспериментальных групп, которые занимались соответственно по трем вариантам программы с разной последовательностью вариативных модулей тренировочных средств скоростно-силовой подготовки бадминтонистов. Организация исследования дала основания для определения эффективности применяемых отдельных модулей (8 недельный) и вариантов программы (24 недельный) циклы подготовки.
In the article the program of improvement of speedpower preparedness of badminton players on the stage of the specialized base preparation with the use of the variant modules of training facilities and her realization is described in a pedagogical experiment. Realization and verification of the program in the conditions of pedagogical experiment envisaged formations of three experimental groups that occupied accordingly after three variants of the program with the different sequence of the variant modules of training facilities of speed-power preparation of badminton players. Organization of research grounded for determination of efficiency of the separate applied modules (8 a weeks) and program (24 a weeks) variants cycles of preparation.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14137
Appears in Collections:Випуск 4(74)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karatnik.pdf322.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.