DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет педагогіки та психології » Наукові праці Факультету педагогіки та психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14020
Title: Тенденції розвитку вітчизняної дошкільної освіти
Other Titles: Development trends of national preschool education
Тенденции развития отечественного дошкольного образования
Authors: Алексєєнко-Лемовська, Людмила Владиславівна
Keywords: дошкільна
освіта
тенденції
розвитку
дошкільної
освіти
preschool
education
trends
in the development
of preschool
education
дошкольное
образование
тенденции
развития
дошкольного
образования
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво СНУ ім. В. Даля
Citation: Алексєєнко-Лемовська Л. В. Тенденції розвитку вітчизняної дошкільної освіти / Л. В. Алексєєнко-Лемовська // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць / гол. Редактор Г.П. Шевченко. – Вип. 5 (74) – Сєвєродонецьк: Вид. СНУ ім. В. Даля, 2016. – С. 6-14
Abstract: У статті визначено ключові тенденції розвитку дошкільної освіти: модернізація змісту професійної освіти, яка передбачає його відбір і структуризацію з одночасним визначенням результативної складової освітнього процесу, – надбання студентами компетентностей; потреба навчити майбутніх вихователів цілеспрямовано формувати в дошкільників ключові компетентності; вдосконалення процесу навчання майбутніх фахівців шляхом упровадження нових підходів до організації роботи.
The article outlines the key trends of development of preschool education: modernization of vocational education content, which provides its selection and structuring with simultaneous definition of a resultative component of the educational process – gaining of competencies by students; need to train future educators purposefully form key competencies of preschool children; process improvement of training for future professionals through the introduction of new approaches to the organization of independent work.
В статье определены ключевые тенденции развития дошкольного образования: модернизация содержания профессионального образования, которая предусматривает его отбор и структурирование с одновременным определением результативной составляющей образовательного процесса, – приобретние студентами компетенций; потребность научить будущих воспитателей целенаправленно формировать у дошкольников ключевые компетентности; совершенствование процесса обучения будущих специалистов путем внедрения новых подходов к организации самостоятельной работы студентов.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14020
ISSN: 2220-6310
Appears in Collections:Наукові праці Факультету педагогіки та психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tendenciyi rozvy`tkunoy pdf.Основна стаття283.57 kBAdobe PDFView/Open
Duxovnist` osoby`stosti pdfТитул. Зміст2.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.