DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 13(спецвипуск) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13841
Title: Молодіжний рух сьогодні: формалізація та/ чи віртуалізація
Authors: Андрусишин, Б. І.
Keywords: молодь
молодіжний рух
громадянське суспільство
молодежь
молодежное движение
гражданское общество
young
youth movement
civil society
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Андрусишин Б. І. Молодіжний рух сьогодні: формалізація та/ чи віртуалізація / Б. І. Андрусишин // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 269-275
Abstract: Проаналізовано активний розвиток громадянського суспільства, зокрема молодіжного руху, що відбувається нині не лише в рамках формальних правил і процедур, але й за допомогою сучасних засобів комунікації, віртуалізації, за межами офіційно визначених правил реєстрації та легалізації. Аналіз суспільно-політичних реалій та емпіричних відомостей, засвідчує, що попри всі можливі застереження молодь відіграє в українському суспільстві новаційну, прогресивну роль.
Проанализированы активное развитие гражданского общества, в частности молодежного движения, что происходит сейчас не только в рамках формальных правил и процедур, но и с помощью современных средств коммуникации, виртуализации, за пределами официально определенных правил регистрации и легализации. Анализ общественно- политических реалий и эмпирических сведений, показывает, что, несмотря на все возможные оговорки, молодежь играет в украинском обществе инновационную, прогрессивную роль.
The active civil society, particularly the youth movement that is happening now, not only within the formal rules and procedures, but also by modern communications, virtualization, outside the officially prescribed rules, registration and legalization, are analyzed. The research of the political realities and empirical dates shows that all the possible warnings youth plays in Ukrainian society innovative, progressive role.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13841
Appears in Collections:Випуск 13(спецвипуск)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andrusishуn.pdf313.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.