DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 6(76) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13824
Title: Творчість та індивідуальний стиль як детермінанти професійного становлення спортивного тренера
Authors: Петровська, Т.
Малиновський, А.
Keywords: кваліфікація
компетенція
компетентність
професійний досвід
професіоналізм
майстерність
квалификация
компетенция
компетентность
профессиональный опыт
профессионализм
мастерство
qualification
competence
expertise
professionalism and skill
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Петровська Т. Творчість та індивідуальний стиль як детермінанти професійного становлення спортивного тренера / Т. Петровська, А. Малиновський // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. - Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), Вип. 6 (76). - С. 88-91
Abstract: Становлення та трансформація суспільства суттєво підвищує вимоги до рівня знань, професіоналізму, компетентності працівників фізичної культури і спорту. Формування професійної компетентності особистості є актуальним для дослідження. Завдання. В статті розглядаються теоретико методологічні та акмеологічні аспекти підготовки спортивних тренерів та фахівців у фізичному вихованні. Результати. Аналізується сутність та психологічні складові понять: кваліфікація, компетенція, компетентність, професійний досвід, професіоналізм та педагогічна майстерність з точки зору представленості в професійній діяльності творчої, мотиваційної та нормативної складової. Висновки. В процесі професійного становлення суб’єкта професійної діяльності загострюється протиріччя між потребами в творчому удосконалюванні діяльності й нормативними операційно-технічними способами її здійснення. Це протиріччя вирішується шляхом формування індивідуального стилю діяльності, особистісного стиля виконання – володіння професією у формі майстерності.
Актуальность. Становление и трансформация общества существенно повышает требования к уровню знаний, компетентности специалистов в сфере физической культуры и спорта. Формирование профессиональной компетентности личности является предметом глубокого и разностороннего исследования. Задачи. В статье рассматриваются теоретико методологические и амеологические аспекты подготовки спортивных тренеров и специалистов в физическом воспитании. Результаты. Анализируется сущность и психологические составляющие понятий: квалификация, компетенция, компетентность, профессиональный опыт, профессионализм и педагогическое мастерство с точки зрения представленности в профессиональной деятельности творческой, мотивационной и нормативной составляющей. Выводы. В процессе профессионального становления субъекта спортивно педагогической деятельности обостряется противоречие между потребностью в творческом совершенствовании деятельности и нормативными способами ее выполнения. Это противоречие разрешается путем формирования индивидуального стиля деятельности – владения профессией в форме педагогического мастерства.
Actuality. Formation and transformation of society greatly increases the requirements for the level of knowledge and competence of experts in the field of education. Formation of professional competence of the person is the subject of in-depth and comprehensive study. Relevance. The article deals with theoretical and methodological aspects of training in physical education. Results. It has been analyzed the nature and psychological components of the concept of pedagogical skills in terms of representation in the profession of creative, motivational and regulatory components. Conclusions. In the course of professional formation of the subject of sports pedagogical activity the contradiction sharpens between the needs for improvement of creative activity and regulatory ways of its implementation. This contradiction is resolved by the formation of individual style of activity – possession of profession in the form of pedagogical skills.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13824
Appears in Collections:Випуск 6(76)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petrovska_Malynovskyi.pdf333.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.