DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 13(спецвипуск) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13748
Title: Категорії свободи і демократії в сучасному філософському дискурсі
Authors: Шелюк, Л. М.
Keywords: демократія
форми демократії
свобода
демократия
формы демократии
свобода
democracy
forms of democracy
freedom
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Шелюк Л. М. Категорії свободи і демократії в сучасному філософському дискурсі / Л. М. Шелюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 175-180
Abstract: У системі освіти демократія сприймається як одна з провідних орієнтацій необхідних модернізаційних змін. У сучасному філософському дискурсі вона набуває різного значення і концептуального оформлення від конституціоналізму до егалітаризму. Але як ідеологічна позиція демократія це свобода, яка може набувати різних форм. Тому варто конкретизувати зміст і значення цього поняття в різних царинах суспільного життя.
В системе образования демократия воспринимается как одна из ведущих ориентаций необходимых модернизационных изменений. В современном философском дискурсе она приобретает разное значение и концептуального оформления от конституционализма в эгалитаризме. Но как идеологическая позиция демократия это свобода, которая может принимать различные формы. Поэтому стоит конкретизировать содержание и значение этого понятия в различных сферах общественной жизни.
In the system of education, democracy is seen as one of the leading orientations of the needed modernization changes. In modern philosophical discourse, it acquires a different meaning and conceptual design from constitutionalism to egalitarianism. But as an ideological stance democracy is freedom, which can take different forms. Therefore it is necessary to specify the content and meaning of this concept in various fields of social life.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13748
Appears in Collections:Випуск 13(спецвипуск)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sheliuk.pdf297.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.