DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 13(спецвипуск) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13723
Title: Розвиток гуманістичних цінностей в сучасній теорії політики
Authors: Горбатенко, І. А.
Keywords: політичні цінності
культурний плюралізм
активна громадянська позиція
политические ценности
культурный плюрализм
активная гражданская позиция
political values
cultural pluralism
active citizenship
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Горбатенко І. А. Розвиток гуманістичних цінностей в сучасній теорії політики / І. А. Горбатенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 99-104
Abstract: Розглядається процес і результат розвитку гуманістичних цінностей в контексті суспільно-політичних змін, що переважно відбуваються в країнах перехідного типу, до яких належить і Україна. Привертається увага до базових демократичних цінностей, таких як справедливість, знання, толерантність, плюралізм, а також до нових, якими, зокрема, є свобода індивідуального вибору і громадянськість.
Рассматривается процесс и результат развития гуманистических ценностей в контексте общественно-политических изменений, которые преимущественно происходят в обществах переходного типа, к которым принадлежит и Украина. Уделяется внимание базовым демократическим ценностям, таким как справедливость, знания, толерантность, плюрализм, а также к новым, каковыми, в частности, являются свобода индивидуального выбора и гражданственность.
Analyzes the process and the result of the development of humanistic values in the context of the socio-political changes that mainly occur in countries in transition, and belongs to Ukraine. Attention is paid to basic democratic values, such as fairness, knowledge, tolerance, pluralism, as well as new, which are, inter alia, the freedom of individual choice and citizenship.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13723
Appears in Collections:Випуск 13(спецвипуск)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gorbatenko I..pdf300.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.