DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 13(спецвипуск) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13721
Title: Фактор религии в современной международной политике
Authors: Чхиквишвили, Г. И.
Keywords: религиозный фактор
«родственный синдром»
релігійний фактор
«споріднений синдром»
religious factor
«related syndrome»
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Чхиквишвили Г. И. Фактор религии в современной международной политике / Г. И. Чхиквишвили // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 82-85
Abstract: Влияние так называемого «родственного синдрома» негативно отражается на интеграционных процессах мусульманских стран с мировым сообществом и в том числе с Европейским Союзом. В статье анализируются проблемы этого явления в международной политике стран исламского мира.
Вплив так званого «родинного синдрому» негативно позначається на інтеграційних процесах мусульманських країн зі світовим співтовариством та Європейським Союзом зокрема. У статті аналізуються проблеми цього явища в міжнародній політиці країн ісламського світу.
Influence of the so-called syndrome related negative impact on the integration process of Muslim countries with the World Society and European Union. The article analyzes the problems of this phenomenon in the international policy of the Islamic world.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13721
Appears in Collections:Випуск 13(спецвипуск)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chkhikvishvili.pdf295.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.