DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 13(спецвипуск) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13720
Title: Формування цінності здорового способу життя як імператив сучасної політики охорони здоров’я
Authors: Семигіна, Т. В.
Keywords: здоров’я
цінності
політика щодо здоров’я
здоровье
ценности
политика в области здоровья
health
values
health policy
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Семигіна Т. В. Формування цінності здорового способу життя як імператив сучасної політики охорони здоров'я / Т. В. Семигіна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 76-82
Abstract: Здоров’я є як індивідуальною, так і суспільною цінністю. Його збереження забезпечує стабільність суспільства й слугує легітимації влади. Сучасна політика щодо здоров’я передбачають орієнтацію на формування відповідальності кожної людини за збереження та розвиток власного здоров’я та здоров’я своїх дітей та свідомий вибір способу життя, а також створення умов для додержання такого способу життя.
Здоровье является как индивидуальной, так и общественной ценностью. Его сохранение обеспечивает стабильность общества и служит легитимации власти. Современная политика в отношении здоровья предусматривает ориентацию на формирование ответственности каждого человека за сохранение и развитие собственного здоровья и здоровья своих детей, сознательный выбор образа жизни, а также создание условий для соблюдения такого образа жизни.
Health is both individual and social value. Its preservation ensures the stability of society and serves as a legitimation of power. The modern health policy is focused on the formation of each person's responsibility for the maintenance and development of their own health and the health of their children and conscious lifestyle choices, as well as enabling compliance with this lifestyle.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13720
Appears in Collections:Випуск 13(спецвипуск)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Semigina.pdf308.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.