DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 3(72) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13683
Title: Роль плавання в корекції порушень постави та лікуванні деформацій хребта
Authors: Проценко, О. В.
Keywords: порушення постави
сколіози
лікувальне плавання
корекція деформацій хребта
комплекси плавальних вправ
методика занять з лікувального плавання
violation of posture
scoliosis
curative swimming
correction of deformations of backbone
complexes of swimming exercises
methodology of reading with the curative swimming
нарушение осанки
сколиоз
лечебное плавание
коррекция деформаций позвоночника
комплексы плавательных упражнений
методика занятий с лечебного плавания
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Проценко О. В. Роль плавання в корекції порушень постави та лікуванні деформацій хребта / О. В. Проценко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. - Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), Вип. 03 (72) 16. - С. 102-109
Abstract: У статті проаналізовано різновиди та причини вроджених і набутих вад розвитку постави сагітального характеру (круглої спини (сутулості), плоскої спини, плоскоувігнутої спини, круглоувігнутої спини) та розвитку хребта у фронтальній площині (сколіози). Встановлено залежність виникнення деформацій хребта від вроджених факторів і набутих причин. Наголошено на великій профілактичній ролі спортивного плавання для розвитку здорового організму та гарної, правильної постави плавців. Обґрунтовано доцільність використання плавання при захворюваннях опорно-рухового апарату, таких як порушення постави та сколіози. Обумовлено протипокази до занять плаванням. Наголошено на індивідуальному підході при виборі методики проведення занять з плавання для кожного окремого випадку порушень постави та форм і ступенів сколіозів, вказано на обов’язкове вірно підібране дозування та вірно підібрані плавальні рухи і вправи. В результаті відстеження та аналізу методик лікувального плавання встановлено оздоровчий вплив на організм в цілому та позитивну роль плавальних вправ у корекції порушень розвитку постави і деформацій хребта. Запропоновано низку методичних рекомендацій для занять лікувальним плаванням та комплекси плавальних вправ для корекції порушень постави і лікування різних видів, форм і ступенів сколіозу.
In the article varieties and reasons of birth and purchased defects of development of posture of sagittal character (round back (to the stoop), flat back, trivial out bowed back, round concave back) and development of backbone are analysed in a frontal plane (сколиозы). Dependence of origin of deformations of backbone is set on innate factors and purchased reasons. The large prophylactic role of the sport swimming is marked for development of healthy organism and good, correct posture of swimmers. Expediency of the use of swimming is reasonable at the diseases of locomotorium, such as violations of posture and сколиозы. Contra-indications are conditioned to engaging in swimming. Individual approach is marked at the choice of methodology of realization of employments on swimming for every separate case of violations of posture, forms and degrees of scoliosis, it is indicated on obligatory right neat dosages and right neat swimming motion and exercise. As a result of watching and analysis of methodologies of the curative swimming the health affecting is set organism on the whole, and positive role of swimming exercises in the correction of violations of development of posture and deformations of backbone. The row of methodical recommendations for engaging in the curative swimming and complexes of swimming exercises offer for the correction of violations of posture and treatment of different kinds, forms and degrees of scoliosis.
В статье проанализированы разновидности и причины врожденных и приобретенных дефектов развития осанки сагиттального характера (круглой спины (сутулости), плоской спины, плоскоувигнутои спины, кругловогнутой спины) и развития позвоночника во фронтальной плоскости (сколиозы). Установлена зависимость возникновения деформаций позвоночника от врожденных факторов и приобретенных причин. Отмечено большую профилактическую роль спортивного плавания для развития здорового организма и хорошей, правильной осанки пловцов. Обоснована целесообразность использования плавания при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, таких как нарушения осанки и сколиозы. Обусловлены противопоказания к занятиям плаванием. Отмечен индивидуальный подход при выборе методики проведения занятий по плаванию для каждого отдельного случая нарушений осанки, форм и степеней сколиозов, указано на обязательном верно подобранном дозирования и верно подобранным плавательным движении и упражнении. В результате отслеживания и анализа методик лечебного плавания установлено оздоровительное воздействие на организм в целом, и положительную роль плавательных упражнений в коррекции нарушений развития осанки и деформаций позвоночника. Предложен ряд методических рекомендаций для занятий лечебным плаванием и комплексы плавательных упражнений для коррекции нарушений осанки и лечения различных видов, форм и степеней сколиоза.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13683
Appears in Collections:Випуск 3(72)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Protsenko.pdf410.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.